Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Náměšť nad Oslavou.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce/města.

Dopravní omezení ve SO ORP Náměšť nad Oslavou

Silniční mosty, propustky a lávky – Zájmovým územím ORP Náměšť nad Oslavou procházejí tyto komunikace:

 • Silnice II. třídy II/392 Velké Meziříčí - Tulešice. Čtyři místa ohrožení komunikace v městysi Mohelno, obci Březník a Pucov: 1, Most na vodním toku Jihlava - místo pod vodní nádrží Mohelno (zvláštní povodeň na vodní nádrži Dalešice nebo Mohelno); 2, Část silnice v obci Březník - lokalita U starého mlýna (přívalové povodně); 3, Část silnice v obci Březník - lokalita Zábřezí (přívalové povodně); 4, Část silnice v obci Pucov - na jih od intravilánu obce (přívalové povodně).
 • Silnice II. třídy II/399 Košíkov - Znojmo. Jedno místo ohrožení komunikace v městě Náměšť nad Oslavou: část silnice v lokalitě Podhradí (přívalová povodeň nebo vybřežení vodního toku Oslava)
 • Silnice III. třídy III/3956 Jinošov - Újezd u Rosic. Jedno místo ohrožení komunikace v obci Hluboké: část silnice ve východní části obce Hluboké - most a přilehlé území okolo čistírny odpadních vod Hluboké (vybřežení vodního toku Chvojnice)
 • Silnice III. třídy III/3955 Náměšť nad Oslavou - Čikov. Dvě místa ohrožení komunikace v obci Naloučany: 1, Most v severní části intravilánu obce Naloučany (vybřežení vodního toku Oslava nebo Jasinka), 2, Část silnice v severní části intravilánu obce Naloučany (vybřežení vodního toku Oslava nebo zvláštní povodeň na vodním díle Mostiště)
 • Silnice III. třídy III/39218 Slavětice - Kramolín. Jedno místo ohrožení komunikace v obci Kramolín: hráz vodní nádrže Dalešice (zvláštní povodeň na vodní nádrži Dalešice)
 • Silnice III. třídy III/39213 Kuroslepy. Jedno místo ohrožení komunikace v obci Kuroslepy: část silnice v intravilánu obce Kuroslepy (vybřežení vodního toku Hájek)
 • Dopravní omezení ve SO ORP Náměšť nad Oslavou na místních komunikacích je možné najít v mapových přílohách nebo v mapové prohlížečce. »

Objízdné trasy ve SO ORP Náměšť nad Oslavou

Ve SO ORP Náměšť nad Oslavou bylo stanoveno celkem pět objízdných tras: »

 • 1) Obousměrná objízdná trasa od hráze vodního díla Dalešice. Objízdná trasa vede přes silnice III/15247, II/125 (po křižovatku se silnicí III/399), II/399 (Dalešice, Třesov), III/39214 (Hartvíkovice, Popůvky), III/39217 (Kramolín). Objízdná trasa je stanovena pro případ havárie na vodní nádrži Dalešice. »
 • 2) Obousměrná objízdná trasa od silničního mostu č. 014 na silnici II. třídy II/392 pod vodním dílem Mohelno. Objízdná trasa vede přes silnice II/125 (po křižovatku se silnicí II/399), II/399 (Dalešice, Třesov), I/23 (Náměšť nad Oslavou, Kralice nad Oslavou), II/392 (Mohelno). Objízdná trasa je stanovena pro případ havárie na vodní nádrži Mohelno nebo Dalešice. »
 • 3-4) Obousměrná objízdná trasa přes obec Kralice nad Oslavou v případě zatopení komunikace II. třídy II/399. Objízdná trasa vede okolo zámku Náměšť nad Oslavou směrem na část obce Otradice. Z části obce Otradice dále vede objízdná trasa přes obec Kralice nad Oslavou a stáčí se západním směrem na komunikaci I. třídy I/23, která vede do města Náměšť nad Oslavou. »
 • 5) Trasa Naloučany - Ocmanice. Jako objízdná trasa bude využita komunikace III.třídy směrem na Ocmanice. »
Dopravní omezení na území SO ORP Náměšť nad Oslavou
Objízdné trasy na území SO ORP Náměšť nad Oslavou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP Náměšť nad Oslavou. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.