Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Pňovice je při povodni ohrožováno zhruba 152 budov, které trvale obývá zhruba 450 obyvatel, z toho 40 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce - agregované

Ohrožené objekty na území obce Pňovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Zdrojem ohrožení při povodni (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku) by mohl být objekt Čerpací stanice Toegel, objekt Rolnického družstva Pňovice nebo skládka TKO Kobylník»
Ohrožující objekty na území obce Pňovice
Kontaminovaná místa na území obce Pňovice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Pňovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Pňovice u předsedy povodňové komise obce.