Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Intravilánem obce Pňovice protéká řeka Oskava, Stará Oskava a potok Hlavnice. Řeka Oskava s délkou 50,3 km tvoří levý přítok řeky Moravy. Pramení v Hanušovické vrchovině v nadmořské výšce 831,1 m a ústí do řeky Moravy severně od Olomouce. Regulované napřímené koryto řeky Oskavy, nahrazuje původní meandrující trasu. Stará Oskava odbočuje z toku nad obcí, prochází okrajem Pňovic a pak se za obcí zase do Oskavy vrací. Touto vodotečí proudí voda pouze při povodňových situacích. Potok Hlavnice je umělý vodní tok – meliorační příkop, který se za obcí vlévá do Oskavy.

Vodní toky na území obce Pňovice

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Obec Pňovice může být ohrožována povodněmi na Oskavě Moravě. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kategorie B Uničov, Oskava » ve správě ČHMÚ. Hlásný profil se nachází na silničním mostě Uničov - místní část Brníčko, levý břeh. Pro obec Pňovice je dále významný hlásný profil kategorie A Olomouc - Nové Sady, Morava » ve správě ČHMÚ.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Pňovice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.