Charakteristika zájmového území

Obec Pňovice leží v rovinatém terénu, na území CHKO Litovelské Pomoraví v SO ORP Litovel v Olomouckém kraji. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 993 obyvatel. Velikost obce činí 1 635,9 ha.

Území obce Pňovice se nachází ve výšce okolo 230 m n. m. Nejvyšší místo dosahuje 231 m n. m. Terén se svažuje směrem k JV a v místech, kde řeka Oskava a Benkovský potok opouštějí katastrální území obce, dosahuje nadmořská výška přibližně 225 m.

Obec leží v rovinaté zemědělské krajině při údolní nivě řeky Moravy v severním cípu Hornomoravského úvalu, mezi potokem Hlavnicí a řekou Oskavou, asi 25 km na sever od města Olomouce. Jižní část katastru obce částečně zasahuje do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je jedinečným zachovaným územím se zachovalým lužním lesem a meandrující řekou Moravou. Ostatními směry od obce je mírně zvlněná krajina nazývaná Haná s rozlehlými poli. Okolí obce je významným archeologickým nalezištěm předmětů z doby neolitu, halštatu, středověku i novověku.

Katastrální území obce Pňovice

Katastrální území obce Pňovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska leží celé katastrální území obce Pňovice v soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny a celku Hornomoravský úval. Z převážné části se katastrální území obce nachází v podcelku Středomoravská niva, ze severovýchodní části však zasahuje i podcelek Uničovská plošina, jehož součástí je i okrsek Žerotínská rovina.

Z geologického hlediska se celé území obce nachází na podloží Českého masivu. Vyskytují se zde čtvrtohorní sedimenty. Spodní souvrství jsou tvořena štěrkopísky, svrchní souvrství pak písčitými hlínami a hlinitými písky. V okolí řeky Oskavy je typický výskyt spraší a sprašových hlín. Na malém území se zde vyskytují i slatiny, rašeliny a hnilokaly.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 635,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (900,2 ha) a lesní půda (540,5 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (81,1 ha), trvalé travní porosty (42,1 ha), vodní plochy (30,8 ha), zahrady (22,0 ha), zastavěné plochy (18,5 ha) a sady (0,5 ha).

Využití pozemků v obci Pňovice  (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 900,2 ha 55,0 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 22,0 ha 1,3 %
Sady 0,5 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 42,1 ha 2,6 %
Lesní půda 540,5 ha 33,0 %
Vodní plochy 30,8 ha 1,9 %
Zastavěné plochy 18,5 ha 1,1 %
Ostatní plochy 81,1 ha 5,0 %
Celková výměra k. ú. 1 635,9 ha 100,0 %


Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za období let 1961 - 2000) obec Pňovice do teplé podoblasti T2, která je charakteristická mírně vlhkým a krátkým létem a suchou zimou s mírnými teplotami.

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území obce Pňovice hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1-10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551-600 mm.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50