Charakteristika zájmového území

Obec Pňovice leží v rovinatém terénu, na území CHKO Litovelské Pomoraví v SO ORP Litovel v Olomouckém kraji. K 31. 12. 2016 bylo v obci evidováno 943 obyvatel. Velikost obce činí 1 635 ha.

Využití pozemků v obci Pňovice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 903,5 ha 55,2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 22 ha 1,3 %
Sady 0,5 ha 0 %
Trvalé travní porosty 40,8 ha 2,5 %
Lesní půda 540,5 ha 33 %
Vodní plochy 29,1 ha 1,8 %
Zastavěné plochy 18,4 ha 1,1 %
Ostatní plochy 81 ha 5 %
Celková výměra k.ú. 1635,8 ha 100 %

 

Katastrální území obce Pňovice

Území obce Pňovice se nachází ve výšce okolo 230 m n. m. Nejvyšší místo dosahuje 231 m n. m. Terén se svažuje směrem k JV a v místech, kde řeka Oskava a Benkovský potok opouštějí katastrální území obce, dosahuje nadmořská výška přibližně 225 m.

Obec Pňovice leží v rovinaté zemědělské krajině při údolní nivě řeky Moravy v severním cípu Hornomoravského úvalu, mezi potokem Hlavnicí a řekou Oskavou, asi 25 km na sever od města Olomouce. Jižní část katastru obce částečně zasahuje do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je jedinečným zachovaným územím se zachovalým lužním lesem a meandrující řekou Moravou. Ostatními směry od obce je mírně zvlněná krajina nazývaná Haná s rozlehlými poli. Okolí obce je významným archeologickým nalezištěm předmětů z doby neolitu, halštatu, středověku i novověku.

Geologie a geomorfologie

Z geomorfologického hlediska leží celé katastrální území obce Pňovice v soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny a celku Hornomoravský úval. Z převážné části se katastrální území obce nachází v podcelku Středomoravská niva, ze severovýchodní části však zasahuje i podcelek Uničovská plošina, součástí tohoto podcelku je pak i okrsek Žerotínská rovina.

Z geologického hlediska se celé území obce nachází na podloží Českého masivu. Vyskytují se zde čtvrtohorní sedimenty. Spodní souvrství jsou tvořena štěrkopísky, svrchní souvrství pak písčitými hlínami a hlinitými písky. V okolí řeky Oskavy je typický výskyt spraší a sprašových hlín. Na malém území se zde vyskytují i slatiny, rašeliny a hnilokaly.

Klimatická charakteristika

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za období let 1961 - 2000) obec Pňovice do teplé podoblasti T2, která je charakteristická mírně vlhkým a krátkým létem a suchou zimou s mírnými teplotami.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C - (-3) °C
Průměrná teplota v červenci 18 °C - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50

V dnešní době jsou Pňovice převážně zemědělskou obcí, o kulturní život občanů se zde stará řada zájmových organizací a spolků (dechová hudba, Kruh přátel hudby, Dobrovolní hasiči a TJ Sokol). Obec je členem mikroregionu Uničovsko.