Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Prostřední Poříčí je při povodni ohrožováno zhruba 37 budov, které trvale obývá zhruba 97 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Při povodni významného rozsahu je potenciálně ohroženo dalších 32 budov a 96 obyvatel.»
Ohrožené objekty na území obce Prostřední Poříčí - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni vzniklé v důsledku přívalových srážek zdrojem ohrožení vlivem úniku nebezpečných látek. Jedná se o objekt firmy LEDEKO, a.s.
Ohrožující objekty na území obce Prostřední Poříčí
Kontaminovaná místa na území obce Prostřední Poříčí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Prostřední Poříčí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Prostřední Poříčí u předsedy povodňové komise obce.