Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Prostřední Poříčí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu Blansko - Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Prostřední Poříčí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Křetínka 10100160 4-15-02-032

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Tel.: 956 952 111
E-mail: ost52@lesycr.cz
Vedoucí správy toků - Ing. Dagmar Vašíková
Tel.: 956 952 201, 724 523 983
E-mail: dagmar.vasikova@lesycr.cz

Rajon - Příslušný správce VT na území města Letovice:
Rajon 207 - Ing. Svatoslav Maršál
Tel.: 956 952 215, 724 523 987
E-mail: svatoslav.marsal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Prostřední Poříčí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PP Křetínky v km 9,1 10190083 4-15-02-032
PP Křetínky v km 8,0 10206920 4-15-02-032