Charakteristika zájmového území

Obec Prostřední Poříčí se nachází v severním cípu Jihomoravského kraje v SO ORP Boskovice. K 1. 1. 2020 zde žilo 281 obyvatel. Velikost obce činí 488,9 ha. První písemná zmínka o obci se vztahuje k roku 1629.

Obec Prostřední Poříčí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se jihozápadní část katastru obce nachází v Česko-moravské soustavě, v podsoustavě Českomoravská vrchovina, v celku Hornosvratecká vrchnovina, v podcelku Nedvědická vrchovina. Severovýchodní část katastru se nachází v soustavě Česká tabule, v podsoustavě Východočeská tabule, v celku Svitavská pahorkatina, v podcelku Českotřebovská vrchovina. Nadmořská výška oblasti se pohybuje okolo 400 až 600 m n. m. Nejvyšším bodem katastru je vrch o nadmořské výšce 588 m, nejnižším hladina Křetínky ležící v nadmořské výšce kolem 360 m. Řeka Křetínka protéká centrální částí katastru obce a v sousední obci napájí vodní nádrž Letovice.

 

Představu o reliéfu v katastrálním území Prostředního Poříčí dokresluje digitální model reliéfu (obrázek níže).

Digitální model reliéfu obce Prostřední Poříčí

 

Struktura půdního fondu

V rámci využívaných ploch je v obci nejvíce zastoupena orná půda, která pokrývá více než třetinu plochy katastru. Lesní porosty se rozprostírají na necelé třetině plochy katastru, trvalé travní porosty na pětině plochy. Vodních plochy jsou svou rozlohou i počtem v obci zanedbatelné. Zástavba se soustředí většinou podél toku Křetínky, dále na svazích jejího údolí.

Využití pozemků v obci Prostřední Poříčí (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 173.3 ha 35.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 14.2 ha 2.9 %
Sady 3.4 ha 0.7 %
Trvalé travní porosty 96.3 ha 19.7 %
Lesní půda 145.9 ha 29.8 %
Vodní plochy 2.2 ha 0.5 %
Zastavěné plochy 5.2 ha 1.1 %
Ostatní plochy 48.4 ha 9,9 %
Celková výměra k. ú. 488.9 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Klimatická oblast katastru je mírně teplá a vlhká (v západní části katastru je to MT3, ve východní části katastru je to MT5). V oblasti MT3 je léto krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. V oblasti MT5 je léto dlouhé až krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti (MT3, MT5) se pohybuje kolem 700–900 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7,5–8,5 °C.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT3 a MT5

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60