Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Prostřední Poříčí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Prostřední Poříčí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastrem obce protéká vodní tok Křetínka, která pramení na severovýchodě Čech u obce Stašov v nadmořské výšce 645 m. Ve vzdálenosti cca 3 km pod hrází vodní nádrže Letovice se Křetínka v Letovicích vlévá do Svitavy. Má celkem 26 pravostranných a 21 levostranných přítoků. Povodí tohoto vodního toku se rozprostírá na 129 km2 a jeho délka je 31,4 km. Za sousední obcí Dolní Poříčí Křetínka napájí vodní nádrž Letovice.

Dalším významnějším tokem v katastru obce Prostřední Poříčí je pravostranný přítok Křetínky, který pramení v západní části katastru a na území intravilánu obce se vlévá do Křetínky.

Vodní toky v katastru obce Prostřední Poříčí

Průměrný sklon Křetínky je 0,3°, nejvyšší nadmořská výška na území obce činí 376,3 m n. m. a nejnižší 360,4 m n. m. Na obrázku níže je znázorněn podélný profil Křetínky, který je stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G). Tento model zohledňuje mostky, mosty a jezy na trase toku, a tudíž jsou součástí profilu také umělé vrcholy.

Podélný profil Křetínky v ř. km 10,5 - 7,9

Základní údaje o vodních dílech na území obce Prostřední Poříčí

Přehled vodních děl na území obce Prostřední Poříčí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Prostřední Poříčí se nenacházejí žádné vodní nádrže významné pro odtokové poměry na území obce, avšak v sousední obci Křetín se na pravostranném přítoku Křetínky nacházejí dvě nádrže, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v obci Prostřední Poříčí. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.