Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Prostřední Poříčí 9, 679 62 Křetín
Tel.: +420 516 470 755, E-mail: obec@prostredniporici.cz
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Tel.:
516 488 600, E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
Vedoucí odboru - Bc. Ing. Leona Fialová
Tel.: 516 488 650, E-mail: leona.fialova@boskovice.cz

Referent vodního hospodářství - Ing. Michal Lukeš
Tel.: 516 488 658, E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Vedoucí odboru životního prostředí - Ing. František Havíř
Tel: 541 651 571, E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874, E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra