Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Prostřední Poříčí.

Osoby na území obce Prostřední Poříčí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Prostřední Poříčí jsou při povodních ohroženy vodním tokem Křetínka místní komunikace a silnice II. třídy č. 365 spojující Svojanov s Letovicemi. Také při přívalových srážkách může dojít k zaplavení těchto komunikací. »

Objízdná trasa může být vedena do obce Křetín a dále dle stavu místních komunikací. Její výslednou podobu operativně stanoví povodňová komise obce Prostřední Poříčí a povodňová komise ORP Boskovice v součinnosti s Policií České republiky.
Dopravní omezení na území obce Prostřední Poříčí
Objízdné trasy na území obce Prostřední Poříčí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.