Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Tři Dvory lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi může být Labe a jeho přítoky zasaženo zejména v období jarního tání nebo vlivem déletrvající srážkové činnosti větší intenzity s velkoplošným zasažením. Povodeň může nastat taktéž v důsledku výskytu lokálních přívalových srážek velké intenzity zejména v letním bouřkovém období. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Tři Dvory jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Historické povodně

Při současném povodňovém managementu je vhodně pracovat se zkušeností s povodněmi, které obec postihly v minulosti. Obec Tři Dvory byla povodněmi zasažena několikrát, např. v letech 1981, 1997, 2000, 2002, 2006 a 2013.

Povodeň byla způsobena přesycením celého povodí Labe. Nejvíce poškozena byla při poslední velké povodni v r. 2013 jižní část obce, kde voda zaplavila zejména soukromé pozemky a některé rodinné domy nebo jejich spklepní prostory.

Popis některých vělkých historických povodní na Labi je uveden na stránkách Povodí Labe, stání podnik, viz http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/historicke-povodne_1223.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1.