Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území města. Mezi kritická místa se také řadí neudržované koryto Drnůvky. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz Odtokové poměry. »

Místa omezující odtokové poměrymísta vzniku ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.