Charakteristika ohrožených objektů

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryto toku, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »


Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty


 

Tab. 5  Ohrožená místa - mosty a lávky ve správním území města Žamberk

 

CHRÁNĚNÉ A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, STROMY A ÚZEMÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ

Přírodní park Orlice

Žamberk leží v rozsáhlém přírodním parku Orlice. Hranice v terénu pro k. ú. Žamberk jsou k.ú. Líšnice po obou březích řeky Divoké Orlice po autocamping (cca 150 m po obou stranách řeky). Průběh hranice přes vlastní město je ohraničen břehy řeky až po most v Helvíkovicích „U Jelena". V Betlémě pak do parku patří i pravobřežní skalnaté zalesněné svahy.

 

Územní systém ekologické stability

Koridor probíhá tokem a bezprostředně podél něho.

Biocentra u toku jsou:

a) Divoká Orlice:

  • pravobřežní stráně pod Líšnicí (za ZEZ SILKO s.r.o.)
  • levobřežní prostor 300 m nad autokempem
  • pravobřežní skalnaté stráně v Betlémě

b) Rokytenka :

  • 2 dílčí levobřežní prostory podél toku U Kunvaldu
  • meandry řeky u Dymlovského rybníka a vlastní rybník
  • podél ústí Rokytenky v Polsku

 

Tab. 6  Památné stromy v záplavovém území

Tab. 7  Památné objekty v záplavovém území

 

SEZNAM OHROŽENÝCH OBJEKTŮ »

Seznam ohrožených objektů by stanoven na základě mapy záplavového území a dle skutečného stavu při povodních. Seznam jednotlivých ohrožených objektů včetně počtu bydlících je neveřejnou přílohou tohoto povodňového plánu.

Tab. 8  Povodní nejvíce ohrožená místa a objekty, příčiny ohrožení a opatření k omezení následků povodně

Údaje o předpokládaných počtech evakuovanch osob z ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Žamberk. Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na MěÚ Žamberk, v kanceláři vedoucího odboru obrany a krizového řízení.