Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA)

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) - stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • Dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • Náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • Předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • Předpovědi silných bouřek
 • Nebezpečným chodu ledů
 • Při vzniku ledových zácp a nápěchů
 • Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) - stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • Přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • Doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • Doporučení správce toku
 • Další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí.

Nasycenost povodí:

 • Povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
 • Povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Tab. 13  Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40 - 60 60 -70 20 - 40 40 - 50

Ve městě Žamberk (Nádražní 833) je umístěn automatický srážkoměr s celoročním provozem. » Pokud sonda kapacitního snímače zadetekuje zvýšený spad srážek, vyšle zařízení automaticky na předem předvolená čísla výstražné SMS zprávy s navoleným textem. Kontrolní SMS o stavu zařízení se posílá každý první den v měsíci. Aktuální úhrn srážek lze sledovat přímo v digitálním povodňovém plánu města Žamberk  v sekci Monitoring.

 

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky.php). Údaje ze srážkoměrných stanic Hanička a Žamberk jsou taktéž k dispozici na stránkách Povodí Labe, s. p. (www.pla.cz).