Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a splavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Žamberk Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Žamberk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise města Žamberk.

Osoby na území města Žamberk budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V případě neprůjezdnosti mostů přes Divokou Orlici na území města Žamberk lze vést objízdnou trasu přes obec Líšnice (za předpokladu průjezdnosti mostu v obci Líšnice). »