Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

 

1.       Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně

 • stanovení záplavových území
 • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
 • povodňové plány
 • povodňové prohlídky
 • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
 • organizační a technická příprava
 • vytváření hmotných povodňových rezerv
 • vyklízení záplavových území
 • příprava účastníků povodňové ochrany
 • činnost předpovědní povodňové služby
 • činnost hlásné povodňové služby
 • varování při nebezpečí povodně
 • zřízení a činnost hlídkové služby
 • evidenční a dokumentační práce

 

2.       Opatření za povodně

 • řízené ovlivňování odtokových poměrů
 • povodňové zabezpečovací práce
 • povodňové záchranné práce
 • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

 

3.       Součásti povodňových opatření

 • dokumentační práce
 • vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření
 • návrhy na úpravu povodňových opatření

 

Povodňové zabezpečovací práce

 1. odstraňování překážek ve vodním toku a v profilech (propustky, mosty) pro plynulý odtok vody - kontrola mostů a lávek se středovým pilířem (za sokolovnou, Pod Skalami, Pod Suticí)
 2. rozrušování ledové vrstvy, ledových nápěchů a zácp (kritické místo u jezu Royan Clasic a.s.) - nutné manipulací na jezu kolísat s výškou hladiny
 3. ochrana břehů a koryta proti rozrušování povodňovým průtokem (část koryta řeky protékající městem je regulována)
 4. opatření proti přelití ochranných hrází
 5. opatření proti přelití nebo protržení hrází VD (Zámecký rybník - součinnost s vlastníkem)
 6. instalace protipovodňových zábran (individuální u ohrožených nemovitostí, z prostředků Technických služeb města)
 7. opatření proti zpětnému vzdutí vody z kanalizací (u nemovitostí si zabezpečí vlastníci zpětnou kanalizační klapkou - výrobce např. Barum Náchod)
 8. opatření k omezení znečištění vody (vybrané právnické osoby)
 9. opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy (osoby a majetek není sesuvy ohrožen), k dílčím sesuvům svahů může dojít na pravém břehu pod Líšnicí a v Betlémě