Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány města.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

Mimo období povodně je povodňovým orgánem Rada města Žamberk.

Po dobu povodní je povodňovým orgánem Povodňová komise města Žamberk.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Žamberk bude řídit povodňová komise města Žamberk, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Žamberk.

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komiseJednacího řádu povodňové komise města Žamberk.

 

Povodňová komise města Žamberk

 • Povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • Organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
 • Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • O vzniklé situaci informuje povodňové orgány obcí Helvíkovice a Záchlumí, ležící níže na toku Divoké Orlice
 • Podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • Pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů ORP Žamberk
 • Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Žamberk

 

Povinnosti povodňové komise města Žamberk

 • Organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Žamberk
 • Je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Helvíkovice a Záchlumí, ORP Žamberk
 • Organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce s rozšířenou působností o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS 
 • Organizuje hlídkovou službu v záplavovém území města Žamberk
 • Zajišťuje organizaci evakuace na území města Žamberk
 • Organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Žamberk
 • Spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • Monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • Zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Žamberk
 • Zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • Zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Žamberk, činnost koordinuje s SDH Žamberk
 • Organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Žamberk
 • Vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • Spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Žamberk
 • Zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • Zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Žamberk
 • Organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Žamberk
 • Zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • Vede přehled o evakuovaných osobách na území města Žamberk (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • Zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Žamberk
 • Provádí evidenční a dokumentační práce na území města Žamberk
 • Zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Žamberk a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • Vede přehled o povodní postižených osobách na území města Žamberk
 • Připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Žamberk

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, s. p. (správce povodí a vodního toku)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodního toku)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
 7. Jednotky požární ochrany
 8. Složky Policie České republiky,
 9. Složky Armády ČR
 10.  Orgány ochrany veřejného zdraví
 11.  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 12.  Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému.

V systému JSVV jsou rovněž 2 sirény v majetku HZS rozmístěné ve městě.

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

V záplavovém území a v dalších exponovaných prostorách a částech města je umístěno 31 hlásičů výstražného a varovného systému a jeden automatický srážkoměr (garáž u budovy čp. 833 -MěÚ)

 

Další prostředky varování:

a)    Rozhlasové vozy

PS HZS Pk                  4 vozidla

JPO II                          1 vozidlo

MěP                              1 vozidlo

OO Policie CR            2 vozidla

 

b)    Spojky

MěP a OO Policie ČR

SDH (neaktivní) a dobrovolníci

 

Záplavové území města je rozděleno do 7 částí a v sezóně i 8 částí. Pro každou část jsou určeni 1 až 2 příslušníci - členové SDH, kteří v jednotlivých částech zabezpečí varování a informování obyvatel a další základní úkoly ochrany obyvatel.

 

PŘEHLED ČÁSTÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ MĚSTA A ROZDĚLENÍ ČLENŮ SDH

a) Pravý břeh řeky

č. 1) Prostor -  pravá strana ul. Na drahách a dále na jihovýchod, ul. Družstevní, Husovo nábř. část, Lipová + 4 spojovací ul.

„Policie"

č. 2) Prostor - levá strana ul. Na Drahách a dále na z. až po ul. I.Svatové (mimo Albertovo  nám.) a po železný most (ul. Husovo nábř. Část, Dvořákova, Macharova, V Zátiší, Pod Sanatoriem, I. Svatové), (již mimo čp. 474, 454, 471)   

„Macharova"

č. 3) Prostor od Albertova nám. a části Albertovy ulice po ul. Orlickou - od železňáku po lávku.  (ul. : Albertovo nám., Albertova část po Kopeček, Brorsenova, Pujmanové, Husovo nábř. Část, Máchova, Orlická)

„železňák - lávka"

č. 4) Prostor - Albertova ul. část od Kopečku a Pod Suticí a Polsko (od čp. 366,368)

„Sutice - Polsko"

 

b) Levý břeh řeky:

č. 5) Prostor Autocampu, koupaliště a sportovišť - pouze v sezóně! (červen - září)

„Babeta"

č. 6) Prostor - Tyršovy a Zámecké ulice po most na Kunvald.  Včetně Jiráskova nám. oboustranně (po čp. 221) a dále po most pravá strana ulice.

„Sokolovna"

č. 7) Prostor od mostu na Kunvald po železný most a dále Havlíčkovo nábřeží a Pod Skalami (po čp. 1145) (ul. Tyršova část, Vrbí, Č. Bratří, Havlíčkovo nábř. část, Pod Skalami část)

„Vrbí - kasárna"

č. 8) Prostor v Betlémě od Royal Clasic a.s. (býv. Mosilana) po most v Helvíkovicích (ul. Tovární, Zkrácená, Betlém)

„Betlém"

 

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (např. pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • Připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • Připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • V případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

 

Při vyhlášení evakuace:

 • Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • Vzít si evakuační zavazadla - přesunout se do místa evakuačního shromaždiště (autobusové nádraží, pěšky/vozidlem)

 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádoby / nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.