Charakteristika zájmového území

Město Žamberk leží na úpatí Orlických hor v průměrné nadmořské výšce 440 m nad mořem. Počet obyvatel je 6200. Nejvyšším bodem 470 m n. m. je kopec Rozálka na západním okraji města. Nejnižším místem pak řeka Divoká Orlice v Betlémě 395 m n. m. Město je obcí s rozšířenou působností a s pověřeným úřadem III. stupně, který sídlí v ulici Nádražní 833. Do správního obvodu spadají 3 města a 24 obcí. Veřejnou správu na území města vykonává Městský úřad, který sídlí na radnici (Masarykovo nám. 166) a na budově bývalé pošty v Nádražní ul. 833.

 

Poloha města

Žamberk leží v Pardubickém kraji ve vzdálenosti 60 km od krajského města. Město sousedí s katastrálním územím obcí (od severu) Kameničná, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Dlouhoňovice a Helvíkovice. Bývalé okresní město Ústí nad Orlicí, kde je nadále soustředěna část státních orgánů a institucí (včetně okresní nemocnice), je vzdáleno 20 km.

 

Geomorfologie

Řešené území leží v provincii Česká Vysočina, na rozhraní soustav Sudetská (Střední Sudety, Orlické podhůří) a Česká tabule. Geomorfologicky je tvořeno strukturami subhorizontálně uložených zpevněných předneogenních sedimentů.

 

Reliéf a půdy

Reliéf zájmového území je erozně denudační - sedimentární tabule při okrajích silněji tektonicky porušená. Maximální výškový rozdíl ve čtverci 4 x 4 km je od 70 do 150 m. Zvětralinový plášť je čtvrtohorního stáří. Tvoří jej převážně mechanické zvětraliny různého zrnitostního složení, vzniklé za mírného až glaciálního klimatu na horninách mezozoických, (převážně křídových). Čtvrtohorní pokryvy jsou plošně malé o nepatrných až malých mocnostech. Půdotvorné substráty jsou zvětraliny sedimentů (opuky, slínovce, slinité vápence). V území se vyvinuly převážně hlinité podzolované půdy (illimerizované a pravé) a hnědé lesní půdy nížin a pahorkatin.

 

Klimatické podmínky

Území města leží v mírně teplé klimatické oblasti, mírně vlhké podoblasti, v okrsku mírně teplém, mírně vlhkém, s mírnou zimou, pahorkatinném - lednová teplota nad -3 °C, s výškou do 500 m n. m.

 

Školství

Ve městě jsou 2 mateřské školky (ul. Tylova a nám. gen. Knopa), 2 základní školy (ul. Nádražní a 28. října), gymnázium (ul. Nádražní), Střední škola obchodu, řemesel a služeb (zámek) a Zvláštní střední a základní škola Tyršova ulice (leží v záplavovém území).

 

Zdravotnická a sociální zařízení

V ulici Albertova (v záplavovém území) byl v devadesátých letech min. století vybudován penzion pro důchodce s průměrnou kapacitou 96 osob a 11 osob personálu. Z ubytovaných je cca 17 osob nad 80 let a 17 osob imobilních a s omezeným pohybem. V sousedství penzionu je umístěno do rozsáhlého parku zdravotnické zařízení Albertinum - odborný léčebný ústav s hlavní specializací na léčení plicních a dýchacích chorob. Záplavami je ohrožována jen spodní část parku. V případě povodní však může být omezen přístup do tohoto zařízení vzhledem k zaplavení příjezdové cesty. Nutné pak řešit příjezdem po polní cestě od silnice na Kunvald - Draha. V opačné části města (mimo záplavovou oblast) je rozmístěna poliklinika s rozsáhlou spádovostí a denní návštěvností přes 1000 osob. Zde ordinuje převážná část lékařů všech základních odborností. Ve městě je nepřetržitá pohotovost RZP (omezená osádka). Nejbližší LSPP v mimo pracovní dobu polikliniky je v nemocnici Ústí nad Orlicí.

 

Doprava

Středem města prochází silnice I. třídy č. 11 ve směru Hradec Králové - Šumperk - Ostrava s průměrnou frekvencí dopravy až 9000 vozidel za 24 hodin, z toho cca 230 nákladních automobilů a 100 autobusů. Silnice je ohrožována povodní na východním okraji města u Městského koupaliště. Jižním až západním okrajem města prochází neelektrifikovaná železničniční trať ve směru Hradec Králové - Letohrad s průměrným provozem.

 

Významné právnické osoby na území města

  • Agro Žamberk a.s. skladuje a distribuuje umělá hnojiva a chemické látky, leží v průmyslové části na jižním okraji města.
  • ZEZ Silko s.r.o. vyrábí elektronické součástky a leží na východním okraji města mimo bytovou zástavbu poblíž obce Líšnice. Závod je ohrožován povodněmi.
  • Bühler CZ s.r.o. výroba součástek potravinářských a textilních strojů a leží poblíž železniční stanice na jižním okraji města.

 

Rozmístění složek IZS

Základní složky IZS jsou rozmístěny takto:

  1. HZS Pardubického kraje - požární stanice v ul. Vrbí v centru města v záplavové oblasti s nepřetržitou službou 4 osob.
  2. Obvodní oddělení Policie ČR se stanovištěm na Husově nábřeží v záplavové oblasti s nepřetržitou službou.
  3. JPO II - sídlí společně s jednotkou HZS Pardubického kraje a při zásazích využívá i část její techniky.
  4. Městská policie - sídlí v ulici Nádražní 833. Není zde držena stálá služba.