Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise města Žamberk (dále jen „Komise") je v době povodní povodňovým orgánem města podle zák. 254/200, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi ORP Žamberk

 

Článek 2

Složení Komise

Komise působí ve složení

předseda:    starosta města Žamberk

místopředseda:    místostarosta města Žamberk

členové:     pracovníci jmenovaní starostou města Žamberk

 

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území města Žamberk.

Za tím účelem:

 1. Zajišťuje vypracování povodňového plánu města Žamberk, který je základním dokumentem pro její činnost
 2. Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území města Žamberk, správce vodních toků, OPIS HZS Pardubického kraje a obce níže po toku.
 3. Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
 4. Oznamuje povodňové komisi ORP Žamberk den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce
 5. Doporučuje mimořádné manipulace na území města nad rámec schváleného manipulačního řádu
 6. Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
 7. Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území města
 8. Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu
 9. Vede záznamy v povodňové knize, uložené u starosty
 10. Zajišťuje nutnou zdravotnickou a hygienickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území města Žamberk, nutnou evakuaci, náhradní zásobování, ubytování a stravování
 11. K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb
 12. Zpracovává zprávu o povodni a překládá ji nadřízenému povodňovému orgánu
 13. Provádí prohlídky po povodni

 

Článek 4

Jednání Komise

 1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně
 2.  Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda, případně předseda povodňové komise ORP Žamberk
 3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu
 4. Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací (na žádost ORP, Povodí)
 5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení
 6. Sídlem je Městský úřad Žamberk, v případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa

 

Článek 5

Předseda komise

 1. Svolává Komisi
 2. Řídí jednání Komise
 3. Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi
 4. Jmenuje a odvolává členy Komise, pracovního štábu (operativně podle situace)
 5. Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost
 6. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi ke schválení
 7. Zodpovídá za zpracování povodňového plánu města Žamberk
 8. Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území města Žamberk
 9. Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise
 10. Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti
 11. Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení
 12. Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob
 13. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území města, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření
 14. Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise
 15. Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu města Žamberk
 16. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území města Žamberk
 17. Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu

 

Článek 6

Místopředseda komise

 1. Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise
 2. Sestavuje zápisy z jednání Komise
 3. Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem
 4. Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize
 5. Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území města Žamberk
 6. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise
 7. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území
 8. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy
 9. Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

 

Článek 7

Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Článek 8

Zabezpečení činnosti Komise

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má obecní úřad k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise.

 

Článek 9

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí města Žamberk.

 

V Žamberku dne___________

 

____________________________________

předseda povodňové komise města Žamberk