Analýza časových možností

Pro řeku Mži jsou určeny orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Na základě těchto postupových dob a situace v hlásných profilech umístěných výše na toku je možné usuzovat na další vývoj povodňové situace. Stanovená postupová doba od VD Hracholusky po Plzeň (délka úseku 25,8 km) je v rozmezí 6 až 10 hod., což odpovídá rychlosti postupu 2,6 až 4,30 km/h. »

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků