Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Bdeněves lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec Bdeněves ohrožena jak v období jarního tání (obzvlášť pokud je tání kombinováno se srážkami), tak zejména v letním období, a to při dlouhotrvajících regionálních deštích a při krátkodobých srážkách velké intenzity (přívalová povodeň). 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Bdeněves, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Na území obce Bdeněves se vyskytují povodně poměrně často, přičemž se zde vyskytují jak zimní a jarní povodně z intenzivního tání sněhové pokrývky, tak i letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti.

Vybrané nejvyšší zaznamenané vodní stavy v hlásném profilu Mže, VD Hracholusky

Datum Vodní stav (cm)
29. 05. 2006 372
14. 08. 2002 370
04. 01. 2003 351
25. 03. 1988 325
09. 05. 1978 311
14. 03. 1979 307
07. 02. 1980 306

Z posledních let je možné za největší označit letní povodně z roku 2006 a zimní povodně z roku 2011. Při povodni v roce 2006 při kulminaci 29. 5. 2006 činil průtok na odtoku z VD Hracholusky 126,0 m3/s při vodním stavu 372 cm. V roce 2011 pak byl dokonce překonán historický rekord, kdy kulminační průtok pod VD Hracholusky 16. 1. 2011 činil 145,0 m3/s, což představuje nejvyšší hodnotu za dobu provozu VD Hracholusky. Přestože tato hodnota odpovídá „pouze“ pětileté vodě, došlo k rozsáhlým rozlivům v oblasti pod vodním dílem.

Historicky nejvýznamnější událostí v obci Bdeněves na toku Myslinka byla povodeň způsobená prudkými přívalovými srážkami dne 6. 5. 1978. Průtok na toku byl stanoven na 13 m3/s - tj. > Q50. V tento den byl naměřen úhrn srážek na stanicích v obci Úlice 36,6 mm, v obci Hracholusky 29 mm. V období 6.-10. 5. 1978 spadlo na území úhrnem 60-80 mm, místně i přes 100 mm dešťových srážek.
V obci Bdeněves došlo k lokálnímu krátkodobému vybřežení potoku Myslinka dne 7. 5. 1978, kdy došlo k rozlivu zejména vlevo od lávky po směru toku, byly zaplaveny zahrady RD a komunikace směrem k návsi.  V průtoku řeky Mže se tento jev nijak výrazně neprojevil.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve zprávě ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/PL/povodne/1978_05/hodnoceni.pdf

Přepočítat tehdejší průtok korytem na současný vodní stav by nepřineslo objektivní data, neboť během let došlo ke změnám hydrologických poměrů (změna zástavby, profilu koryta a jeho údržby atd.).

V době od instalace hlásného profilu (září 2013) dosud (březen 2016) byl zaznamenán nevyšší stav hladiny 100 cm dne 10. 6. 2014 a to v důsledku úhrnných srážek ve výši 43 mm ve dnech 7.-9. 6. 2014. Tato událost nezapříčinila žádné problémy v průběhu celého koryta na území katastru obce Bdeněves.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003370.00407
end _require0.00010.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.049810.05398
starting init0.00460.05858
finishing init0.055250.11383
starting postDispatch0.04620.16003
finishing postDispatch0.396860.55689
finish2.0E-50.5569