Odtokové poměry

Vodní tok Rusava nemá na území města Holešov oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ. Záplavové území (č.j. KUZL 27524/2016) na toku Rusava (ř.km 0,000 - 18,140) vyhlášené Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, které nabylo v účinnosti dne 5.5.2016 bylo zrušené Krajským soudem v Brně dne 20. 09. 2017. 
Na území města Holešov představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladin Žopky a Rymického a  Žopského potoka.

Ohrožené místo při povodních na vodním toku Žopka v k.ú. Dobrotice je při křížení toku s mlýnským náhonem, kdy může dojít k přetékání betonového koryta a k následnému zatopení sklepů v okolí bývalého mlýna. Na Rymickém potoce může dojít při vydatnějších deštích k vybřežení toku a ohrožení rodinných domů na katastru Tučapy. Při zvýšeném průtoku Žopského potoka se voda přelije přes vtokový objekt u viaduktu a teče po místní komunikaci na okresní komunikaci směrem do obce Dobrotice. Jsou ohroženy rodinné domy vedle hlavní komunikace. Na cestě je vybudována horská vpusť, která odvádí vodu do zatrubněné části toku. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Místa omezující odtokové poměry na území města Holešov

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


 Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé části města ohrožovány splachy z polí. Často také dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na komunikacích a k ucpání propustků. Jedná se především o tyto lokality » :
 • k.ú. Holešov - ulice Sadová, Nad Sadovou, Osvobození; Zlínská, Květná; a Želkov; polní cesta okolo Tučapského potoka
 • k.ú. Tučapy - jihovýchodní a východní část místní části
 • k.ú. Žopy - nad MŠ
 • k.ú. Količín - lokalita pod Podhájí

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území města Holešov metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území města Holešov

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41 201 186 (Tučapy) 10,563 % 81,495 % 282,03 ha
41 201 146 (Spodní smrada) 8,484 % 99,945 % 99,13 ha
41 201 134 (jih Jankovice) 13,664 % 27,501 % 146,43 ha
41 201 137 (Mezimlýní) 6,833 % 82,132 % 42,59 ha
41 201 140 (Dobrotice) 13,047 % 23,13 % 127,26 ha
41 201 142 (jih Dobrotice) 9,954 % 47,202 % 114,01 ha
41 201 153 (u prům. areálu) 18,183 % 12,2 % 279,63 ha
41 206 996 (Žopy) 21,037 % 0,865 % 226,92 ha


Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území města Holešov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území města Holešov

 

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy: Radarová data z meteoradaru Zlínského kraje umístěného v Holešově
Místa ohrožená přívalovou povodní na území města Holešov
 
Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem patří vodní tok Rusava ve správním území města Holešov mezi kritické. Jedná se o úsek Holešov - Všetuly (13,61 - 12,9 ř km). » Je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celý tok. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.

V roce 2012 během měsíce února a března se na vodním toku Rusava vyskytovaly ledové kry, které způsobily ucpání vodního toku a následné zvýšení vodní hladiny o 46 cm v únoru a 44 cm v březnu.
Místa výskytu ledových jevů na území města Holešov
 

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní dílo - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území města Holešov se nachází na rozhraní místní části Holešov a Dobrotice soustava 3 bočních rybníků (Holešov I, II a III), kterou spravuje MO Holešov. Tyto vodní nádrže nemají zpracované manipulační řád ani havarijní plán. V místní části Dobrotice se dále nachází rybník Kačák. V intravilánu města se nachází okrasné rybníky v zámeckém parku. »
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území města Holešov

Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Protipovodňová opatření

Na území města Holešov se nachází tyto protipovodňová opatření:

Protipovodňová zeď  z roku 2003 na ulici Nábřeží slouží k ochraně zástavby na této ulici. Jedná se o železobetonovou zeď o síle 30 cm, dlouhou 175 m s výškou zdi max 1,8 m. Součástí stavby je šachta se stavítkem na stávající kanalizaci, sloužící k odstavení zvýšených stavů v toku Rusava. Správcem zdi je Povodí Moravy s.p. Správcem šachty se stavítkem je VaK Kroměříž a.s., který také v případě potřeby zajišťuje manipulaci se stavítkem. »
V lednu 2008 byla v místní části Dobrotice zkolaudována protipovodňová zeď na břehu Rusavy v ř km 18,303 - 18,420 před vtokem do silničního propustku pod silnicí do Jankovic. Zeď je dlouhá 117 m a je zhotovena z lomového kamene na cementovou maltu. V ř. km 18,350- 18,420 byla zídka v roce 2014 zvýšena o 30 cm. Zvýšení bylo provedeno z betonu, na koruně zídky a vzdušné straně byl proveden odklad z lomového kamene. Správcem jsou Lesy ČR, s.p., za umístění zpětné klapky při nebezpečí povodně zodpovídá pan Arnošt Kratochvíla, JSDH Dobrotice. »
Další protipovodňové opatření jsou:
 • protierozní opatření v místní části Tučapy - průleh (p.č. 3400/1) a příčný svod zaústěn do Tučapského potoka, a dále příčný svod u křížku, za mostem přes Tučapský potok, zaústěný příkopem do Tučapského potoka (p.č. 3693/9 a 3693/10)
 • v lokalitě Želkov příčný svod Hájek (p.č. 3636/1, zaústěn na lesní pozemek p.č. 3345/1), který odvádí část vody z polní cesty z roku 2010
 • příkop v Količíně svedený do Rymického potoka
 • záchytný příkop s valem za domy na ulici Sadová
 • v k.ú. Dobrotice u mostu přes Rusavu směr Jankovice příčný svod na polní komunikaci p.č. 1805/1 se zaústěním do příkopu v přilehlém remízku a dále přes průleh na odbočce vlevo do příkopu podél hlavní komunikace.
Protipovodňová opatření na území města Holešov