Charakteristika zájmového území

Obec Horní Poříčí leží v severním cípu Jihomoravského kraje, v SO ORP Boskovice. K 1. 1. 2024 je v obci evidováno 268 obyvatel. Rozloha řešeného území obce je 506,1 ha.

Území obce Horní Poříčí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v členitém pahorkatinném terénu. Z geomorfologického hlediska se obec nachází v provincii Česká vysočina. Východní část katastru poté náleží do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Českotřebovská vrchovina. Západní část katastru spadá do subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina a podcelku Nedvědická vrchovina.

Většina zastavěného území se nachází na svorech, pouze v bezprostředním okolí vodních toků se nachází smíšené sedimenty, štěrky a písky. Část katastrálního území je tvořena převážně amfibolity, místy ortorulami a pararulami. Svahy jsou tvořeny hlavně pískovci, jílovci a slínovci.


Struktura půdního fondu

V zastavěném území obce Horní Poříčí dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Okolí vodního toku Křetínka je tvořeno půdním typem fluvizem glejová.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 506,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Horního Poříčí tvořeno především ornou půdou (161,9 ha) a trvalými travními porosty (147,1 ha). Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o menší zemědělské komplexy, které se nacházejí v západní části intravilánu.

Využití pozemků v obci Horní Poříčí (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 161,9 ha 32,0 %
Zahrady 13,2 ha 2,6 %
Sady 2,9 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 147,1 ha 29,1 %
Lesní půda 123,9 ha 24,5 %
Vodní plochy 1,9 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 5,0 ha 1,0 %
Ostatní plochy 50,2 ha 9,9 %
Celková výměra k. ú. 506,1 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Horní Poříčí je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) ve střední části území v intervalu 8,1 - 9 °C a ve zbytku území v intervalu 7,1 - 8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn ve východní části území se pohybuje v intervalu 601 - 615 mm a v západní části v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT3 a MT5.

Oblast MT3 se vyznačuje létem krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná, až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT5 se vyznačuje létem normálně dlouhým až krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT5

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60

Vymezení klimatických oblastí na území obce Horní Poříčí (dle Quitta, za období let 1961 – 2000)