Charakteristika zájmového území

Obec Horní Poříčí leží v severním cípu Jihomoravského kraje, v SO ORP Boskovice. K 1.1.2018 bylo v obci evidováno 258 obyvatel. Velikost obce činí 506,1 ha. Intravilánem obce protéká vodní tok Křetínka, která jej dělí na východní a západní část. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o menší zemědělské komplexy, které se nacházejí v západní části intravilánu.

Území obce Horní Poříčí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v členitém pahorkatinném terénu. Z geomorfologického hlediska se obec nachází v provincii Česká vysočina. Východní část katastru poté náleží do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Českotřebovská vrchovina. Západní část katastru spadá do subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina a podcelku Nedvědická vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 400-500 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 539 m n. m.


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 506,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území Horního Poříčí tvořeno především zemědělskou půdou, zahrnující ornou půdu (32 %), trvalé travní porosty (28,9 %), zahrady (2,6 %) a sady (0,6 %). Zbytek plochy tvoří zejména lesní pozemky (24,4 %), ostatní plochy (10,2 %) a vodní plochy (0,4 %) a zastavěná území (1 %).

Využití pozemků v obci Horní Poříčí (dle ČSÚ k 1.1.2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 162,1 ha 32 %
Zahrady 13 ha 2,6 %
Sady 2,9 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 146,1 ha 28,9 %
Lesní půda 123,5 ha 24,4 %
Vodní plochy 1,9 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 5 ha 1 %
Ostatní plochy 51,6 ha 10,2 %
Celková výměra k.ú. 506,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Katastrální území Horního Poříčí spadá pod mírně teplé klimatické oblasti MT3 a MT5. Lokalita se tak vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím a normálně dlouhou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 300–400 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT5

Parametr MT3 MT5
Počet letních dnů 20-30 30-40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120-140 140-160
Počet mrazových dnů 130-160 130-140
Počet ledových dnů 40-50 40-50
Průměrná teplota v lednu (-3)-(-4) (-4)-(-5)
Průměrná teplota v červenci 16-17 16-17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110-120 100-120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 60-100
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350-450 350-450
Srážkový úhrn za v zimním období (říjen až březen) 250-300 250-300