Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Horní Poříčí.

Osoby na území obce Horní Poříčí budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Horní Poříčí byla identifikována tři místa potenciálního dopravního omezení. Vlivem přívalových srážek a zvýšení hladiny vodního toku Křetínka a jeho následného rozvodnění do okolí může dojít k zatopení nejenom komunikací, ale i přilehlých objektů v okolí toku v intravilánu obce. »

Objízdné trasy budou v případě potřeby stanoveny dle povodňové situace operativně povodňovou komisí obce Horní Poříčí ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Horní Poříčí
Objízdné trasy na území obce Horní Poříčí

Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.