Analýza časových možností

Vrchol povodňové vlny, tedy kulminace, nastává na toku cca 2 hodiny po spadnutí srážek. Na Chotýšance ovšem můžeme čekat zpoždění 6 až 10 hodin, jehož příčinou je soustava rybníků výše po toku. 

Pro vodní toky na území obce Jankov nejsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků