Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Kosice se nachází hlásný profil kategorie C, který je vybaven vodočetnou latí. Nejbližší hlásný profil kategorie B se nachází na Bystřici poblíž Roudnice.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Kosice (Bystřice) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 170
Ohrožení 200
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Roudnice (Bystřice), kategorie B  »

Profil Roudnice, Bystřice
Plocha povodí 267,57 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 1,24
Průměrný roční stav (cm) 59
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
11,6 24,4 30,9 48,2

56,7

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B, Roudnice (Bystřice)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 110 9,70
Pohotovost 130 16,2
Ohrožení 150 25,2
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.