Odtokové poměry

Vodní tok Bystřice na území obce Kosice má oficiálně stanovené záplavové území. Záplavové území bylo stanoveno krajským úřadem Královéhradeckého kraje v červnu 2009 v úseku mezi ř. km 0 a ř. km 53. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů. »
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích

Mostní profily v intravilánu obce Kosice, které mohou mít vliv na odtokové poměry

tokmístopoloha na toku
[ř.km]
Lhotecký p. Most u č. p. 127 0,3
Mlýnská Bystřice Most u č. p. 68 3,3

 


Místa omezující odtokové poměry na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

  
 Místa omezující odtokové poměry


Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se vodní toky na území obce neřadí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí, kdy se uvolněné ledy mohou hromadit u mostních profilů. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér mohou toky vybřežovat i při malých průtocích.

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na vodních tocích protékajících územím obce se nenachází žádné významné vodní dílo I. až III. kategorie z hlediska TBD. Na Lhoteckém potoce se však vyskytuje pár menších vodních nádrží, které by mohly mít vliv na odtokové poměry.
Na řece Bystřice je vybudován jez (blízko místo rozdělení Bystřice a Mlýnská Bystřice).
Kontakty na provozovatele a manipulanty vodních nádrží jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty. »

 Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce Kosice

NázevVodní tokříční kmKrajORPKatastrVlastníkProvozovatel
Kosický rybník Lhotecký p. (109080000200) 1.6 Královéhradecký kraj Hradec Králové Kosice Bareš Václav Ing. Bareš Václav Ing.
Rožka Lhotecký p. (109080000200) 1.1 Královéhradecký kraj Hradec Králové Kosice Povodí Labe, státní podnik Ing. Michal Kloz

 Soustavy rybníků přispívají neovladatelnými retenčními prostory (nad přelivy) ke snížení povodňových průtoků. Ovlivnění se projevuje u povodní menších, s větší četností výskytu (cca do Q5-Q20). Při velkých povodních je vliv většiny rybníků v povodí na průběh povodně malý. Překročí-li povodeň kapacity výpustných zařízení, rybníky se rychle naplní a stávají se nebezpečným prvkem v povodňové ochraně.

Většina rybníků v povodí je zařazena z hlediska bezpečnosti do IV. kategorie, kde technicko bezpečnostní dohled vykonává vlastník (provozovatel) vodního díla.  Pro tuto kategorii je stanovena cykličnost prohlídek 1x za 10 roků (dle § 62 vodního zákona).


Vodní nádrže v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Přívalová povodeň může ohrozit severozápadní část obce, voda s bahnem z polí stéká směrem do obce. »

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Kosice

Název Popis Směr / azimut
Kosice Při intenzivních lokálních srážkách je ohrožená severní část obce, kdy dochází k stečení vody z polí směrem do obce. J

 


Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.