Charakteristika zájmového území

Město Litomyšl leží na území Pardubického kraje v ORP Litomyšl v nadmořské výšce 330 m n. m. Správní obvod města tvoří celkem 8 k. ú. - Litomyšl (místní části Litomyšl-Město a Zahájí), Kornice, Lány, Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodní a Záhraď (místní části Záhradí a Suchá). 

K 1. 1. 2016 (ČSÚ) bylo ve správním obvodu města evidováno 10 043 obyvatel. Rozloha správního obvodu města Litomyšl činí 3 345 ha.

Co se týče využití půdy ve správní obvodu města Litomyšl, tak převažují plochy s ornou půdou. Souvislé plochy převážně jehličnatého lesa se nachází na východě k.ú. Pazucha. Značnou část území tvoří i sady a zahrady, zvlástě kolem SŠ zahradnická a technická v k.ú. Litomyšl-město. V k.ú. Nedošín se nachází PP Nedošínský háj tvořený lužním lesem s habry, duby  a jasany o rozloze 30,7 ha.

Využití pozemků ve správním obvodu města Litomyšl (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 776 ha 53.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 205 ha 6.1 %
Sady 36 ha 36 %
Trvalé travní porosty 392 ha 11.7 %
Lesní půda 394 ha 11.8 %
Vodní plochy 16.3 ha 2.7 %
Zastavěná plochy 111 ha 3.3 %
Ostatní plochy 376 ha 11,2 %
Celková výměra k.ú. 3 345 ha 100 %

 

Katastrální území správního obvodu města Litomyšl

Geomorgologické členění

Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie Česká vysočiny, soustavy České tabule a podsoustavy Východočeská tabule. Území města Litomyšl pak řadíme do celku Svitavské pahorkatiny, podcelku Loučesnké tabule a okrseku Litomyšlského úvalu - na okraji Svitavské pahorkatiny s členitým pahorkatinným reliéfem a zarovnanými plošinami. Litomyšlský úval je na jihu charakteristický hlubokým zaříznutým údolím Loučné a jejích přítoků. Zájmové území leží na slínovcí, jílovcích a pískovcích s říčními terasami.

Klima

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá zájmové území do dvou klimatických oblastí - na severu do teplé podoblasti T2, na jihu do mírně teplé podoblasti MT10.

Charakteristika podoblastí T2 a MT10

Charakteristika
T2
MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 120 - 15
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50