Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňové záchranné práce

Jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňové zabezpečovací práce:

 • odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody
 • rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku
 • ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží
 • opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází
 • opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu
 • provizorní uzavírání protržených hrází
 • instalace protipovodňových zábran
 • opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací
 • opatření k omezení znečištění vody
 • opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvu
 • uzavření ochranné povodňové zídky na pravém břehu Loučné nad mostem ke Smetanovu domu, dřevěnými hradítky do ocelových profilů U s utěsněním fólií nebo pytli s pískem, případně jiným hradícím prvkem
 • odstraňování naplavených překážek znemožňujících plynulý odtok vody zachycených na ocelových konstrukcích výklopných mol
 • položení protipovodňových zábran, pytle s pískem nebo protipovodňové vaky, v místech vyznačených v situaci zátopového území Loučné – II. část:

 • úsek mezi prodejním střediskem a čp.1039 v délce cca 10 m
 • sjezd ke garážím po živičné cestě od č.p.1048 v délce cca 3 m
 • Partyzánská ul. od  Mařákovy ul. až po objekt HZS Litomyšl, ochrana obytných domů v délce cca 350 m    
 • Benátská ul.od č.p.290 po č.p.299, ochrana obytných domů v délce cca 120 m
 • vodotěsné zajištění tří uličních vpustí Komenského náměstí, kde hrozí zpětné vzdutí ze zatrubnění Gregorky, položením folie a zatížením pytli s pískem (v roce 2006 budou  šachty osazeny zpětnými klapkami )
 • zajištění pohotovosti jeřábu pro případ zvednutí panelu protihlukové zdi u čp. 327 v rámci odtoku vody ze zatopeného prostoru ulice Partyzánská
 • upozornění provozovatelů drobných vodních děl – jezů na Loučné, na nutnost dodržovat schválené manipulační plány těchto děl, zvláště nařízení týkající se manipulace při povodni
 • vpusť na rohu Pedagogické školy,  roh u Smetanova mostu
 • vpusť na rohu velkoprodejny u výstupního schodiště, roh u Smetanova mostu
 • vpusť na rohu velkoprodejny u výstupního schodiště, roh u Havlíčkovy ulice

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují na vyžádání správci vodních toků na vodních tocích v rámci své věcné a územní působnosti a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty v ostatních případech. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.