Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části území), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Ve správním obvodu města Litomyšl nastává I. SPA:

Směrodatné hlásné profily:

Pomocné hlásné profily na vodních tocích:

 • dosažením stavu 55 cm na hlásném profilu kategorie C Karle, Loučná
 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Čistá, Loučná
 • při zaplnění propustku DN 1000 cca do ½ kapacitního plnění, tj. při průtoku vyšším než 1130 l/s na hlásném profilu kategorie C Sebranice, Jalový potok
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) v území, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Ve správním obvodu města Litomyšl je II. SPA vyhlašován:

Směrodatné hlásné profily:

Pomocné hlásné profily na vodních tocích:

 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Karle, Loučná
 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Čistá, Loučná
 • při zaplnění propustku DN 1000 cca do 4/5 kapacitního plnění, tj. při průtoku vyšším než 2200 l/s na hlásném profilu kategorie C Sebranice, Jalový potok
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Litomyšl nebo povodňovou komisí Pardubického kraje)

 

 • Při II. stupni povodňové aktivity dochází k zaplavení:

  • úseku místní komunikace v délce 20 m v ulici Partyzánská pod líhněmi Mach,
  • lávka v ulici Na Lánech č.p. 460 – restaurace, bufet a dílny je ještě podtékána.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Ve správním obvodu města Litomyšl je III. SPA vyhlašován:

Směrodatné hlásné profily:

Pomocné hlásné profily na vodních tocích:

 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně
 • pro povodeň způsobenou intenzivními srážkami, která se porjevuje v oblasti Komenského náměstí byly stanoveny pomocné limity

 • Při III. stupni povodňové aktivity dochází k zaplavení:

  • úseku místní komunikace v délce 50 m v ulici Partyzánská pod líhněmi Mach,
  • ploch zahrádek v ulicích Benátská a Partyzánská,
  • lávka v ulici Na Lánech u č.p. 460 – restaurace, bufet a dílny je již přetékána a voda zaplavuje část parkoviště (objekt č.p. 460 již potřebuje protipovodňové zábrany),
  • část parkoviště u PENNY,
  • v k.ú.Nedošín jsou zaplavovány plochy u mostu u čp 4, objekt č.p. 52 (Joštovi), č.p.37 (Vackův chov pstruhů), místní komunikace u rest. Na Žabárně (kolem sp. hřiště), místní komunikace u provozovny Hasvel a č.p. 51 (Kocourkovi), plochy louky pod posledním mostem.

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

 

Pomocné stupně v oblasti Komenského náměstí

V oblasti Komenského náměstí v k. ú. Litomyšl-Město jsou stanoveny směrodatné limity pro zahájení dílčích činností:

Směrodatný limit „A“ - opěra lávky ke zdravotnímu středisku na levém břehu – horní kovová ryska, která představuje směrodatný limit  na nadmořské výšce (systém BPV) 326,66 m n m.  (cca hl. Loučné 112 cm). Tento směrodatný limit určuje výšku hladiny v Loučné, při jejímž dosažení, bude v uzavírací šachtě UŠ 1 uzavřeno šoupátko. Nebude již možné gravitačně odvádět povrchové vody ze stoky „D1“ do Loučné. Ukazatelem pro stanovený limit je dosažení hladiny ve sběrném žlabu, osazeném na sjezdu k nákladní rampě hotelu Dalibor, 20 cm pod vrch mříže a hrozí vylití vody ze sběrného žlabu na terén. Dosažení směrodatného limitu na opěře lávky je signálem pro  uzavření šoupěte v šachtě UŠ 1. V případě, že se zároveň bude hromadit voda v prostoru sjezdu k rampě hotelu Dalibor (hlavně při intenzivních dešťových srážkách) bude nutno čerpat vodu buď z šachty KŠ 1 nebo z prostoru u rampy hotelu Dalibor.
Směrodatný limit „B“ - uzavírací šachta UŠ 2 , kde je uvnitř šachty na stěně umístěna kovová tyč, jejíž nejvyšší část označuje směrodatný limit 326,35 mnm. Tento směrodatný limit určuje výšku hladiny v jednotné kanalizaci ze sídliště Komenského náměstí, která je vyústěna  do kmenové stoky na pravém břehu Loučné. V případě dosažení směrodatného limitu bude uzavřena stoka vedoucí do kmenové stoky a tím se zabrání zpětnému vzdutí vody z kmenové stoky do kanalizační sítě v sídlišti a prostřednictvím šachet a uličních vpustí na povrch terénu. Uzavření kanalizační stoky bude provedeno v uzavírací šachtě UŠ 2 šoupátkem. Uzavřením šoupátka se zabrání odvádění vod z jednotné kanalizace do kmenové stoky a přitékající vody bude nutno čerpat. Ukazatelem pro stanovený limit je dosažení hladiny ve  sběrném žlábku  u vrat garáží 20 cm pod vrch mříže. Dosažení směrodatného limitu v šachtě UŠ 2 a uzavření odtoku do kmenové stoky je signálem pro povodňové orgány pro zahájení čerpání vody z jednotné kanalizace z šachty KŠ 2  do Loučné.  
Kontrola dosažení směrodatného limitu B je možná pouze po sejmutí plastového poklopu šachty UŠ 2 pomocí držáků, kterými je vybavena Městská policie Litomyšl a firma Vodovody s.r.o. Na základě zkušeností z povodňových stavů let 2005 a 2006 lze za bezdeštného stavu  předpokládat,  že k ovlivnění stavu kanalizační stoky vlivem zvýšení úrovně hladiny řeky Loučné dojde až po dosažení stavu řeky 200 cm a výše.
Směrodatný limit „C“ – hromadění vody v prostoru sjezdu k rampě hotelu Dalibor nebo výtok vod ze sběrného kanálu před vjezdem do objektu zapuštěných garáží. Hlídková služba v tomto případě započne kontrolu dosažení směrodatného limitu „B“ v šachtě UŠ 2. Dále bude instalována čerpací technika k přečerpání hromaděných dešťových vod do řeky Loučné.