Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamějšími toky ve správním obvodu města Litomyšl jsou Loučná, Drahoška a Gregorka.

Vodní toky na správním území města Litomyšl

Vodní tok Loučná

Vodní tok Loučná pramení v nadmořské výšce cca 530 m u obce Ostrý Kámen. Obcemi Karle a Chmelík protéká Loučná v hluboko zařízlé údolnici ve tvaru V.  U obce Trstěnice a Čistá se již údolní niva řeky rozšiřuje do tvaru širšího U, s pozvolnějšími svahy údolí. V obcích Trstěnice, Čistá a Benátky protéká Loučná v intravilánu obcí  v souběhu se silnicí Litomyšl – Ostrý Kámen. Úsek mezi Benátkami a Litomyšlí tvoří neupravené koryto, které je hluboko zařízlé v údolní nivě a nedochází zde k rozlivům.

Loučná v intravilánu Litomyšle má koryto buď upravené s kapacitou 100 – leté vody, upravené s kapacitou menší než 100 – letá voda nebo je koryto neupravené. V Litomyšli nebyla nikdy provedena komplexní úprava řeky v technických, prismatických parametrech. Z hlediska přírodních podmínek je to pro město přínosem, z hlediska provedení velkých povodní vznikají pomístně problémy, dochází k vybřežení vod a k povodňovým škodám. Proto stále postupně probíhají úpravy málo kapacitních úseků toku Loučná. I přes tyto dílčí úpravy zůstává na Loučné několik úseků s povodňovým nebezpečím. Je to zejména úsek ulic Benátská a Partyzánská od silnice I/35 až po firmu Mach - líhně kuřat, dále úsek od silničního mostu u Dalibora až po prodejnu stavebnin. Po křížení Loučné se silnicí I/35 a železniční tratí Litomyšl – Choceň protéká Loučná částí Litomyšle – Nedošínem, kde je zástavba po obou březích toku a ta je také ohrožována při povodňových stavech stoleté povodně.

Za Nedošínem tvoří Loučná meandrující neupravené koryto v široké, ploché údolní nivě. Celková délka toku Loučná je 75,6 km.

Vodní tok Drahoška

Drahoška je pravostranným přítokem Loučné. Do Loučné  zausťuje 60 m po toku, pod silničním mostem na silnici I/35 přes Loučnou u autobusového nádraží v Litomyšli. Povodí Drahošky má rozlohu 5,38 km2, je svažité, trojúhelníkového tvaru s malým pokryvem lesů cca 8 %. Horní část povodí tvoří orná půda, spodní zužující část tvoří sevřené údolí s loukami a nejnižší částí povodí je městská zástavba v Litomyšli.

V horní části a ve střední části povodí je tok Drahoška otevřené zemní koryto až po městskou zástavbu, kde je koryto Drahošky zatrubněno. Krytý úsek je v délce cca 350 m  a je z trub DN 1500 mm. Na toku Drahoška je nad městskou zástavbou Litomyšle v sevřeném údolí Primátorská hráz. V průběhu let byla hráz poškozena a v místě zavázání do svahu na levé straně byla protržena, takže její ochranná funkce přestala existovat. V roce 1984 (květen, červenec) opakované extrémní srážky nad povodím a nevhodné obhospodařování zemědělských pozemků  způsobily povodně, které zatopily část města v oblasti Smetanova náměstí. Vzdutá voda zatopila sklepy, sklady a přízemní byty a způsobila velké materiální škody. Po těchto událostech byly provedeny na Primátorské hrázi stavební úpravy. V protrženém místě hráze byl zřízen bezpečnostní přepad s výpustí. Primátorská hráz tak nyní funguje jako poldr (suchá nádrž) s retenčním prostorem cca 220 000 m3 vody. Vody z přívalových dešťů by měla zadržet a výpustí postupně odpouštět  a  ochránit tak městskou  zástavbu před velkými vodami.

Vodní tok Gregorka

Gregorka je pravostranným přítokem Loučné. Do Loučné je zaústěna pod  mostem přes Loučnou u Smetanova domu. Plocha povodí Drahošky je  3,36 km2. Povodí je svažité, horní část je široká s ornou půdou, ve spodní části se povodí u dvora Vlkov zužuje a přechází do svažitého sevřeného údolí. V jeho horní části jsou dvě vodní nádrže Růžový rybník a vodohospodářsky významnější Hluboký rybník (Stará plovárna), který má stálé nadržení 13 200 m3.

Pod rybníkem Hluboký tvoří koryto Gregorky otevřené lichoběžníkové koryto, které končí u zámecké zdi a pokračuje od tohoto místa v zatrubněném profilu. Krytý úsek je od zámecké zdi po zaústění do Loučné dlouhý cca 400 m a je z trub DN 800 mm. Svažitá část zatrubnění vede od zámecké zdi až po Havlíčkovu ulici a od Havlíčkovy ulice přes zástavbu v prostoru Komenského náměstí až po zaústění Drahošky do Loučné je malý spád (údolní niva Loučné) a v potrubí nastává tlakový režim proudění.

V případě extrémních srážek na povodí Gregorky má rybník Hluboký (Stará plovárna) poměrně velký retenční prostor, který je schopen transformovat povodňovou vlnu.

Základní hydrologické charakteristiky vodníhoch toků

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Litomyšl, Loučná 61,60 0,559 3,42 -- 11,3 16,9 -- 35,7 46,8
Hlásný profil kat. C Litomyšl, Drahoška  1,23   0,85 -- 4,2 6,1 -- 11,8 14,1
Hlásný profil kat. C Litomyšl, Gregorka  0,64   1,12 -- 3,14 4,9 -- 9,6 12,2

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Správní obvod města Litomyšl, může být ohrožován vyššími vodními stavy především na vodních tocích Loučná a jejích pravostranných přítocích Drahoška a Gregorka. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. B Litomyšl, Loučná ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu, asi 200 m nad mostem u železniční stanice. »

Hlásný profil kat. C Primátorská hráz, Drahoška ve správě města. Vodočetná lať je umístěná na vzdušném líci bezpečnostního přelivu hráze a měření je prováděno na výtoku základové výpusti. »

Hlásný profil kat. C Litomyšl - ul. M. Švábenského, Gregorka ve správě města. Vodočetná lať a ultrazvukové čidlo jsou umístěny na závdzušní straně propustku DN600 pod silnicí v ulici Maxima Švábenského. »
Pomocné hlásné profily »

Hlásný profil kat. C Čistá, Loučná ve správě obce. Vodočetná lať a ultrazvukové čidlo jsou umístěny na mostní konstrukci č. 26021-4 v obci Čistá.

Hlásný profil kat. C Karle, Loučná ve správě obce. Vodočetná lať a ultrazvukové čidlo jsou umístěny na mostní konstrukci v obci Karle.

Hlásný profil kat. C Sebranice, Jalový potok ve správě obce. Hlasný profil je umístěn na propustku DN 1000 pod mostkem v prostoru koupaliště a je bez automatického přenosu dat.

Hlásný profil kat. C Poříčí u Litomyšle, Desná ve správě obce. Vodočetná lať je umístěna na mostní konstrukci u č. p. 64. Hlasný profil je bez automatického měření.
Hlásné profily směrodatné pro území města Litomyšl

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.