Zkušenosti z řešení povodňového stavu Loučné 18. až. 20.3. 2005

Zkušenosti se dají využít pro přirozený povodňový stav – stoupající hladina řeky Loučné bez současných vydatnějších dešťových srážek.

1. Při zvednutí hladiny na spodní rysku na lávce k bývalému zubnímu středisku začíná v sběrném žlabu na komunikaci vedoucí k hotelu Dalibor stoupat voda. Podle hloubky sběrného žlabu by k plnému zaplnění sběrného kanálu došlo někde kolem nastoupání hladiny k horní rysce. Pokud zároveň nejsou velké srážky, je lépe při dosažení spodní rysky uzavřít stoku D1. Tyto ukazatele bude v budoucnu lépe vztahovat pouze k stoce D1 – odtok od hotelu Dalibor.  Při dosažení výšky hladiny mezi ryskami je třeba uzavřít stoku D1 v šachtě UŠ 1. Pokud se současně nevyskytují vydatnější dešťové srážky není v tomto prostoru třeba činit žádná další opatření.

2. Hladina dne 19.3. 2005 kolem 10,00 hodin nastoupala k horní rysce na lávce k bývalému zubnímu středisku. Tato úroveň odpovídá výšce vody na vodočtu cca 125 cm. Stále byl v této úrovni vyhlášen pouze stav bdělosti. Při této úrovni vody v Loučné :
  • přeteče Loučná na MK Partyzánská v zatáčce pod areálem líhní firmy MACH (zatopeno cca 20 m). Tento stav nikoho neohrožuje, pouze je třeba uzavřít tuto část komunikace, aby nedošlo k poškození vozidel. Na dalším celém toku Loučné (včetně Nedošína) zůstává řeka v korytu a má ještě dostatečnou rezervu (odhadem od 0,2 do 1,0 m). Nejvíce ohroženým objektem je soukromý objekt pana Hanče (restaurace U Medvěda), kde byla hladina řeky asi 20 cm od spodní hrany nosných profilů mostku. Vlastníkovi objektu by mělo být doporučeno, aby si zajistil  vlastní prostředky na dotěsnění vrat a dveří do objektu. Objekt PENNY marketu nebyl ohrožen.
  • splašková kanalizace se při této úrovni hladiny nijak neplnila a pracovala ve standardním režimu. Fma VODOVODY s.r.o. zajistí snadnější zpřístupnění šachty UŠ 2, aby MP mohla snadněji kontrolovat situaci v šachtě  v době dosažení stavu bdělosti (zvláštní uzamykatelný poklop nebo plastový poklop). Dále v šachtě UŠ 2 firma VODOVODY osadí ukazatel stavu hladiny výšky splaškových vod – např. nerezovou tyč, kde nejvyšší bod tyče by odpovídal limitu B – 326,35 m n.m. – hladina 20 cm pod vrchem mříže odtokového kanálku před vjezdem do zapuštěných garáží. Tento systém bude bezporuchový a nejméně náročný na obsluhu,  údržbu a vybavení. Osazení poklopu by zajistil nájemce kanalizač. sítě při dosažení stavu bdělosti. Po zrušení stavu bdělosti by byl instalován standardní poklop.
  • Celkově lze říci, že je možno zcela postupovat podle povodňového plánu. Limit pro stav bdělosti 80 cm má dostatečnou rezervu pro činění opatření na stoce D1, stokové kanalizaci Komen. náměstí i zabezpečení okolí Loučné.

Vypracovali: ing. Pavel Jiráň a MP Litomyšl