Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO ORP Nové Město na Moravě.

a) Činnost povodňového orgánu SO ORP Nové Město na Moravě v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě (MěÚ Nové Město na Moravě - vodoprávní úřad)
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků (MěÚ Nové Město na Moravě - vodoprávní úřad)
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě (MěÚ Nové Město na Moravě - vodoprávní úřad)
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi (MěÚ Nové Město na Moravě - vodoprávní úřad, krizové řízení)
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi (MěÚ Nové Město na Moravě - vodoprávní úřad)

 

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Kraje Vysočina):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Nové Město na Moravě, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu ORP Nové Město na Moravě při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby ORP Nové Město na Moravě
 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě a sousedních ORP (Bystřice nad Pernštejnem, Polička, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou), pokud mohou být povodní zasaženy
 • za předpokladu zhoršování povodňové situace upozorní člen pracovní skupiny pro I. a II. SPA všechny členy povodňové komise na situaci a prověří jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • za předpokladu zhoršování povodňové situace prověřuje spojení a dosažitelnost povodňových orgánů sousedních ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pmo.czhttp://www.chmi.cz)
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o mimořádných situacích informuje pravidelně příslušné povodňové orgány okolních ORP, a Kraje Vysočina, správce vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, státní podnik), KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Nové Město na Moravě, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

d) Činnost povodňového orgánu ORP Nové Město na Moravě při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě a sousedních ORP, pokud mohou být povodní zasaženy
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • svolání povodňové komise ORP Nové Město na Moravě se oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě, sousedních ORP, a Kraje Vysočina, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky), KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě, sousedních ORP, a Kraje Vysočina, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Nové Město na Moravě a vyhodnocuje získané informace
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Nové Město na Moravě Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě a sousedních ORP, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce

Za zabezpečení průběhu činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Nové Město na Moravě, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě a sousedním ORP, pokud mohou být povodní zasaženy
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pmo.czhttp://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, pokud o tom předseda komise rozhodne, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Nové Město na Moravě, sousedních ORP, a Kraje Vysočina, správci vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Nové Město na Moravě a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Praha
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zjišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Nové Město na Moravě Policii ČR  o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán ORP vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území SO ORP, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu Kraje Vysočina nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území SO ORP. Povodňová komise ORP Nové Město na Moravě v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise Kraje Vysočina a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru

Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Nové Město na Moravě, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen povodňové komise.

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán ORP Nové Město na Moravě bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu Kraje Vysočina, správci toku (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu Kraje Vysočina a správci toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán ORP pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.


Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Příloha Osnova pro sledování škod a činností.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán ORP Nové Město na Moravě nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu Kraje Vysočina a příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.
Příloha Osnova souhrnné zprávy o povodni.