Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO ORP Náměšť nad Oslavou.

a) Činnost povodňového orgánu SO ORP Náměšť nad Oslavou v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO ORP Náměšť nad Oslavou (MěÚ Náměšť nad Oslavou - odbor životního prostředí a živnostenský - vodoprávní úřad)
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků (MěÚ Náměšť nad Oslavou - odbor životního prostředí a živnostenský - vodoprávní úřad)
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou (MěÚ Náměšť nad Oslavou - odbor životního prostředí a živnostenský - vodoprávní úřad)
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi (MěÚ Náměšť nad Oslavou - vodoprávní úřad, krizové řízení)
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi (MěÚ Náměšť nad Oslavou - odbor životního prostředí a živnostenský - vodoprávní úřad)

 

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Kraje Vysočina):

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních ORP
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Moravy, s. p. nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu ORP Náměšť nad Oslavou při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby ORP Náměšť nad Oslavou
 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a sousedních ORP Ivančice, ORP Rosice a ORP Třebíč o vývoji povodňové situace
 • prověřuje spojení a dosažitelnost všech členů povodňové komise ORP a informuje je o vzniklé situaci
 • za předpokladu zhoršování povodňové situace prověřuje spojení a dosažitelnost povodňových orgánů sousedních ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP Náměšť nad Oslavou (http://www.pmo.czhttp://www.chmi.cz)
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • o mimořádných situacích informuje pravidelně příslušné povodňové orgány ORP Ivančice, ORP Rosice a ORP Třebíč. Povodňový orgán ORP Náměšť nad Oslavou dále informuje povodňový orgán Kraje Vysočina, správce vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
 • provádí zápisy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

d) Činnost povodňového orgánu ORP Náměšť nad Oslavou při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a sousedních ORP Ivančice, ORP Rosice a ORP Třebíč o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP Náměšť nad Oslavou (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • svolání povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou se oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a povodňovým orgánům sousedních ORP. Svolání povodňové komise se dále oznamuje povodňovému orgánu Kraje Vysočina, správcům vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a povodňovým orgánům sousedních ORP. Svolání povodňové komise se dále oznamuje povodňovému orgánu Kraje Vysočina, správcům vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Náměšť nad Oslavou a vyhodnocuje získané informace
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Náměšť nad Oslavou Policii ČR o uzavření zaplavených úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou, sousedních ORP, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise. Kontakty na pracovní skupinu v případě nastání či vyhlášení I. a II. SPA jsou uvedeny v kapitole Důležité kontakty.

e) Činnost povodňového orgánu při vzniku III. SPA

 • zabezpečuje pravidelné informování povodňových orgánů obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a sousedních ORP Ivančice, ORP Rosice a ORP Třebíč o vývoji povodňové situace
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP Náměšť nad Oslavou (http://www.pmo.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, pokud o tom předseda komise rozhodne, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Náměšť nad Oslavou a povodňovým orgánům sousedních ORP. Svolání povodňové komise se dále oznamuje povodňovému orgánu Kraje Vysočina, správcům vodních toků (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Náměšť nad Oslavou a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce a přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace na vodních tocích u příslušných správců toků a na Regionálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Brno
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zajišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Náměšť nad Oslavou Policii ČR o uzavření zaplavených úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán ORP vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území SO ORP, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu Kraje Vysočina nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území SO ORP Náměšť nad Oslavou. Povodňová komise ORP Náměšť nad Oslavou v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise Kraje Vysočina a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru
Za průběh činností je zodpovědný předseda povodňové komise ORP Náměšť nad Oslavou, v jeho nepřítomnosti místopředseda povodňové komise, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

 

f) Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán ORP Náměšť nad Oslavou bezprostředně po povodni:

 • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu Kraje Vysočina, správci toku (Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.) a KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
 • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
 • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
 • podílí se na odstraňování povodňových škod
 • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
 • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
 • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu Kraje Vysočina a správci povodí (Povodí Moravy, s. p.)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán ORP pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

 

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Příloha Osnova pro sledování škod a činností.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán ORP Náměšť nad Oslavou nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu Kraje Vysočina a příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Příloha Osnova souhrnné zprávy o povodni.