Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Kraje Vysočina.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obcí ve správním území ORP Náměšť nad Oslavou, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci ORP, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise Kraje Vysočina.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz balené vody nebo cisteren prostřednictvím firmy Vodárenská akciová společnost, a. s. - divize Třebíč. Místa umístění cisteren budou stanovena operativně za spolupráce povodňové komise SO ORP Náměšť nad Oslavou a zástupce Vodárenské akciové společnosti a. s. - divize Třebíč s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. Na území SO ORP Náměšť nad Oslavou prakticky neexistují významné zdroje podzemní vody, charakteristickým negativem pro zásobování obyvatelstva podzemní pitnou vodou v SO ORP Náměšť nad Oslavou je existence radonu v podzemní vodě. Nouzové zásobování pitnou vodou z vrtů na území SO ORP Náměšť nad Oslavou je tedy nemožné. Hlavními zdroji pitné vody pro SO ORP Náměšť nad Oslavou jsou vodárenské nádrže Mostiště a Vranov.

Náhradní zdroj potravin: dovoz a zásobování potravinami bude zajišťovat firma Penny Market, s. r. o.

Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace