Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je vodní tok Lukavice, místním názvem též Selka. Sklonové poměry toku se pohybují od 2,9 % (horní tok) do 0,2 % (dolní tok). Délka toku je cca 13,5 km. Tok pramení v místní části Troubelic - Pískov v 318 m n.m. a míří na sever, poté se stáčí východojižním směrem a protéká Troubelicemi, poté se stáčí na jih a teče okolo místní části Lazce, okolo města Uničov a poté severovýchodně od města Uničov pravobřežně ústí do toku Oskava v nadmořské výšce 229 m n.m. V místní části Pískov je tok zatrubněn. Tok byl upraven kamennými a betonovými opěrnými zdmi v minulosti.

Dalším významným tokem na území obce je Dědinkovský potok. Sklonové poměry toku se pohybují od 4,4 % (horní tok) do 0,5 % (dolní tok). Tok je dlouhý 5,3 km. Potok pramení severně od obecní části Dědinka v nadmořské výšce 305 m n.m. a poté se vlévá za obcí Medlov do Medlovského potoka. Potok je ohrazován kamennými zdmi starými 60 let včetně kamenného dna koryta.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Troubelice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Lukavice a Dědinkovský potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. C Troubelice, Lukavice a hlásný profil kat. C Dědinka, Dědinkovský potok. »
Hlásný profil kat. C Troubelice, Lukavice » je umístěn na silničním mostu č. 444412-3 v obci Troubelice vedle kostela. Staničení hlásného profilu je 10,2 ř. km. Hlásný profil je ve formě barevných značek na vnitřní straně mostu - platí menší značky v barvě zelená (1. stupeň), žlutá (2. stupeň) a červená (3. stupeň). Nula vodočtu se nachází na vnitřní části mostu. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí. Správcem tohoto profilu je obec Troubelice. Ta dále předává informace o vývoji povodňové situace městu Uničov.
Hlásný profil kat. C Dědinka, Dědinkovský potok » je umístěn na silničním mostu č. 444413-1 v obci Troubelice, v místní části Dědinka u č.p. 11. Staničení hlásného profilu je 4,8 ř. km. Správcem tohoto profilu je obec Troubelice. Ta dále předává informace o vývoji povodňové situace městu Uničov.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Troubelice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.