Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán obce Troubelice může požádat povodňový orgán vyššího stupně (Povodňový orgán ORP Uničov) o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán (povodňová komise ORP Uničov), který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise obce Troubelice nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům:

  • datum a čas převzetí
  • rozsah spolupráce
  • ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize

Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Olomouckého kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:

Zásady pro vyhlašování krizových stavů

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Nouzový stav

Ústavní zákon
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Vláda

(předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

  • celý stát
  • omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

Hejtman kraje

Jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

  • celý kraj
  • část kraje

Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001690.00169
starting _require0.032880.03456
end _require0.000110.03467
starting _initRouter2.0E-50.03469
finishing _initRouter0.103890.13858
starting init0.012080.15066
finishing init0.11230.26295
starting postDispatch0.050890.31385
finishing postDispatch0.63220.94605
finish2.0E-50.94606