Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Úvaly je při povodni ohrožováno zhruba 30 budov, které trvale obývá zhruba 66 obyvatel, z toho 8 jich patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Úvaly - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města Úvaly se nachází ohrožující objekt (ČOV), který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Ve městě Úvaly se nachází dvě kontaminovaná místa - skládka Hodov a Benzina s.r.o. ČSPHM Úvaly. »
Ohrožující objekty na území města Úvaly
Kontaminovaná místa na území města Úvaly 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Úvaly.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Úvaly u předsedy povodňové komise města.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001690.00169
starting _require0.037580.03927
end _require0.000170.03945
starting _initRouter2.0E-50.03947
finishing _initRouter0.108820.14829
starting init0.010640.15894
finishing init0.098290.25723
starting postDispatch0.073380.33061
finishing postDispatch0.661840.99245
finish3.0E-50.99248