Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňové záchranné práce

Jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňové zabezpečovací práce:

  • odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody
  • rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku
  • ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží
  • opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází
  • opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu
  • provizorní uzavírání protržených hrází
  • instalace protipovodňových zábran
  • opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací
  • opatření k omezení znečištění vody
  • opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují na vyžádání správci vodních toků na vodních tocích v rámci své věcné a územní působnosti a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty v ostatních případech. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001820.00182
starting _require0.033730.03555
end _require0.000130.03568
starting _initRouter2.0E-50.0357
finishing _initRouter0.105180.14088
starting init0.010260.15114
finishing init0.066260.21741
starting postDispatch0.057460.27486
finishing postDispatch0.625110.89997
finish3.0E-50.9