Charakteristika zájmového území

Město Úvaly leží na území okresu Praha-východ, v SO ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, asi 20 km východně od centra Prahy. Úvaly se rozkládají uprostřed zeleně, lesů a hájů, množství rybníků a malebných přírodních zákoutí. K 1. 1. 2021 je ve městě evidováno 7 023 obyvatel. Výměra katastrálního území města činí 1 096,7 ha.

Území města Úvaly

 

Geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska náleží město Úvaly do Poberounské subprovincie, Brdské oblasti, severovýchodního okraje Pražské plošiny. Leží na pomezí dvou plošin a to Úvalské a Uhříněveské. Nejstarší část města se nachází v úvalu, který vytvořil potok Výmola, jinak je okolí poměrně kopcovité. Na pravém břehu Výmoly se nachází vrch Vinice (298 m n. m.), který tak představuje nejvyšší místo v katastru města. Naproti němu se pozvolna zvedá Úvalský vrch (287 m n. m.).


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 096,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (464,8 ha). Zbytek plochy tvoří lesní půda (275,3 ha), ostatní plochy (140,6 ha), zahrady (103,9 ha), zastavěné plochy (60,2 ha), trvalé travní porosty (25,7 ha), vodní plochy (17 ha) a sady (9,2 ha).

Využití pozemků ve městě Úvaly (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 464,8 ha 42,4 %
Zahrady 103,9 ha 9,5 % 
Ovocný sad 9,2 ha 0,8 %
Trvale travní porosty 25,7 ha 2,3 %
Lesní půda 275,3 ha 25,1 %
Zastavěné plochy 60,2 ha 5,5 %
Vodní plochy 17,0 ha 1,6 % 
Ostatní plochy 140,6 ha  12,8 %
Celková výměra k. ú. 1 096,7 ha 100%


Klimatické charakteristiky

Na území města Úvaly je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2 a mírně teplé klimatické oblasti MT10.

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Klimatické oblasti na území města Úvaly