Povodňová komise města Žamberk

Stanoviště povodňové komise města Žamberk je dle rozhodnutí předsedy komise:

1.      Buď v kanceláři starosty města (radnice čp. 166) »

2.      Nebo v malé zasedací místnosti MěÚ (pošta, čp. 833)

Dokumentace Povodňové komise města Žamberk je uložena:

 • výtisk číslo jedna v kanceláři starosty            
 • výtisk číslo dva v malé zasedací místnosti MěÚ čp. 833.

 

Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise:

 • Povodňový plán
 • Povodňová kniha
 • Orientační systém Povodňové komise (označení povodňové komise, vozidel povodňové komise)
 • PC s tiskárnou, SW MS OFFICE, se záložním zdrojem, s funkčním připojením na Internet
 • USB flash disk pro členy povodňové komise s povodňovým plánem a dalšími důležitými relevantními dokumenty
 • Scanner
 • Diktafon
 • Barevný televizní přijímač a videorekordér (případně DVD rekordér)
 • Rádio přijímač
 • Nouzové osvětlení pracoviště
 • Ruční akumulátorové osvětlovací prostředky pro členy povodňové komise další pověřené osoby
 • Záložní zdroj elektrické energie
 • Mobilní telefony a příslušné typy nabíječek
 • Telefony, fax
 • Megafon (1x)
 • Kreslící a psací prostředky
 • Mapa města Žamberk
 • Videokamera a digitální fotoaparát, blesk, nabité baterie nebo akumulátor, paměťová karta
 • Dalekohled
 • Měřící pásmo 50 m
 • Zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy
 • Záložní oděv a obuv, holínky, reflexní vesty, rukavice
 • Barevné spreje (reflexní - viditelné ve tmě) - vyznačení povodňových značek
 • Vodotěsné bedny a obaly na uložení důležitých dokumentů a jiných předmětů


Časový plán svolání Povodňové komise

Komise je svolávána na pokyn předsedy komise (starosty města), zástupce předsedy komise (místostarosty města), při jejich nedosažitelnosti tajemníka komise (vedoucího odboru obrany MěÚ) a KOPIS HZS Pardubického kraje v případě bezprostřední hrozby povodně.

Komise je svolána těmito způsoby:

 • telefonicky na pevnou linku a na mobilní telefon
 • zprávou SMS vyslanou na vybranou skupinu „povodňová komise města" pomocí vysílání hromadné SMS zprávy z počítače nebo mobilního telefonu
 • vybranou spojkou na uvedené adresy členů komise s použitím služebního vozidla (MP)

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komise a informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.

 

Časové vymezení aktivizace komise:

a) Při dosažení I. SPA provést prověrku dosažitelnosti členů komise a vytyčení úkolů k případnému svolání (pohotovost členů PKM, příprava spojky pro svolání a případný svoz členů)

b) Při vyhlášení II. SPA provést aktivizaci - svolání povodňové komise a v daném čase provést jednání. V případě nevyrozumění člena komise vyslat pro něj spojku - MP

 

POVINNOSTI VŠECH ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA ŽAMBERK

 • Každý člen povodňové komise je povinen zejména:
 • Seznámit se s obsahem povodňového plánu
 • Sledovat aktualizace povodňového plánu
 • Hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise
 • Neprodleně, po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS rozesílanou tajemníkem PK, odpovědět na tuto zprávu
 • Oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise
 • Členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, musí být dosažitelní na mobilním telefonu. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti

 

ÚKOLY ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA ŽAMBERK

1. Předseda komise - starosta města:

 • vydá pokyn ke svolání Povodňové komise města (zpravidla při vyhlášení /dosažení limitů/ 2. SPA, při 1. SPA zpravidla vydá pokyn k prověrce dosažitelnosti)
 • řídí komisi a odpovídá za její činnost (v případě činnosti Povodňové komise ORP nebo Krizového štábu ORP řídí tento orgán)
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření a vyhlašuje jednotlivé SPA
 • rozhoduje o nasazení SaP ve své podřízenosti, vyzývá (žádá) právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci (zák. č. 239/2000 Sb., §16 a zák. č. 240/2000 Sb., §23)
 • zajišťuje varování a informování osob, organizaci evakuace osob a nouzové přežití obyvatel
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • řídí nácviky činnosti PK a provádí prověrky její připravenosti

 

2. Místopředseda komise - místostarosta:

 • v době nepřítomnosti předsedy komise, nebo při jeho činnosti v povodňových orgánech ORP řídí činnost komise
 • spolupracuje s územním pracovištěm krajské hygienické stanice v Ústí nad Orlicí,
 • organizuje ve  spolupráci s Vencl - Servis s.r.o. zásobování pitnou vodou (NZV)
 • zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni
 • zabezpečuje zpracování zprávy o povodni (do 30 dnů po povodni)
 • schvaluje finanční náhrady za použití SaP právnických a fyzických osob

 

3. Člen komise - tajemník MěÚ:

 • zabezpečuje plnění protipovodňových opatření pracovníky MěÚ
 • udržuje součinnost s Krajským úřadem Pardubického kraje
 • připravuje podklady pro hlášení vyšším složkám
 • řídí činnost zapisovatelek
 • plní úkoly i v PK ORP Žamberk
 • cestou pracovníků MěÚ provádí materiální a technické zabezpečení členů PK

 

4. Člen komise - velitel MP:

 • organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz členů PK (příkaz obdrží od starosty, místostarosty)
 • počínaje 1. SPA organizuje hlídkovou službu a o stavu podává hlášení předsedovi komise
 • zajišťuje v součinnosti s Policií ČR pořádkovou službu, uzávěru postižených oblastí, úkoly při evakuaci obyvatelstva a dopravní zabezpečení
 • sbírá informace od hrázného o stavu na VD Pastviny
 • organizuje varování a informování obyvatelstva mobilním prostředkem MP
 • spolupracuje na evidenci škod v průběhu povodně


5. Člen komise - technik Povodí Labe s.p.:

 • udržuje součinnost s vodohospodářským dispečinkem Povodí v Hr. Králové a ČHMÚ, sbírá informace z hlásných profilů a srážkoměrných stanic na horním toku obou řek a předává informace o stavu vody a vývoji situace
 • vyžaduje SaP z nadřízeného stupně Povodí Labe,
 • spolupracuje při řešení odborných úkolů
 • podílí se na evidenci povodňových škod
 • plní úkoly i v PK ORP

 

6. Člen komise - vedoucí OO Policie ČR:

 • zabezpečuje nepřetržitou uzávěru postižených oblastí, pořádkovou službu, úkoly při evakuaci osob a dopravní zabezpečení - odklon dopravy, objízdné trasy
 • spolupracuje při varování a informování obyvatel, využití  os. aut s rozhlasovým zařízením
 • vyžaduje SaP od nadřízeného stupně
 • zabezpečuje koordinaci zasahujících složek IZS


7. Člen komise - ředitel TS:

 • zajišťuje technickou činnost - použití techniky TS, pytle s pískem, pomocný materiál, řízení činnosti vyžádaných SaP ve prospěch města, dává podněty předsedovi komise k vyžádání SaP od právnických a fyzických osob
 • vede přehled o pracovní pomoci (výpomoci) vyžádaných SaP právnických a fyzických osob pro finanční náhradu (počty SaP, počet odpracovaných hodin, PHM)
 • zajistí obsluhu pro činnost stavědla struhy v Betlémě (uzavření před povodní a otevření při ustupování povodňové vlny) při nástupu a ústupu povodně
 • podílí se na evidenci a vyčíslení povodňových škod

 

8. Člen komise - jednatel společnosti Vencl servis s.r.o.:

 • zabezpečí zásobování města pitnou vodou a dbá na její kvalitu, zajišťuje zdroje vody v záplavovém území
 • zabezpečuje nouzové odkanalizování města a zabezpečení ČOV (Pod Suticí)
 • předkládá návrhy k NZV
 • zabezpečení části SaP pro likvidační a obnovovací práce

 

9. Člen komise - občan (dolní část toku a Rokytenka)

 • zjišťuje, eviduje a informuje o stavu na Rokytence
 • sbírá žádosti a nálady občanů na dolním toku řeky a v Polsku a stav povodňové situace
 • zjišťuje a eviduje povodňové škody na soukromém majetku fyz. osob 

 

11. Člen komise - velitel JPO II:

 • řídí nasazení příslušníků JPO II a podpůrnou činnost příslušníků organizace SDH obce
 • udržuje součinnost s velitelem PS HZS Žamberk a KOPIS HZS Pardubického kraje
 • podílí se na ochraně obyvatelstva a koordinaci činnosti složek IZS
 • spolupracuje s JPO dalších obcí při případné pomoci a výpůjčce techniky a materiálu
 • cestou předsedy PK vyžaduje SaP právnických a fyzických osob

 

12. Člen komise - vedoucí odboru obrany:

 • řídí ochranu obyvatelstva, varování, informování, evakuaci a nouzové přežití osob
 • zabezpečuje odborné činnosti krizového a havarijního plánování a řízení
 • navrhuje předsedovi požádat o pomoc armádu ČR (cestou KOPIS HZS)
 • zpracovává a aktualizuje Povodňový plán města
 • plní úkoly i v PK ORP

 

Zapisovatelka (2x): (nutné střídání po 4 - 6 hodinách činnosti):

 • aktivuje pracoviště PK v malé zasedací místnosti MěÚ (II. posch.), příprava PC
 • udržuje spojení se členy PK a dalšími spolupracujícími orgány
 • veškeré zprávy a důležité informace zaznamenává do Povodňové knihy (i digitální)
 • přepisuje informace, rozhodnutí a pís. úkoly na PC
 • vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK a vozidlech vyčleněných pro PK
 • organizuje proviantní zabezpečení PK (cestou školní jídelny, drobné občerstvení na místě)