Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Často se jedná o rekreační objekty, které nejsou trvale obydlené.

V obci Dolní Bělá je při povodni ohrožováno zhruba 16 objektů, v nichž je evidováno celkem 33 obyvatel, z toho 4 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Dolní Bělá - agregované. 

Ohrožené objekty na území obce Dolní Bělá

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.
Ohrožující objekty na území obce Dolní Bělá
Kontaminovaná místa na území obce Dolní Bělá

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dolní Bělá.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Dolní Bělá v kanceláři starosty obce.