Charakteristika zájmového území

Obec Dolní Bělá se nachází v Plzeňském kraji, v SO ORP Kralovice a na území bývalého okresu Plzeň-sever. První písemná zmínka o obci je z roku 1318. V obci bylo k 1. 1. 2019 evidováno celkem 437 obyvatel. 

V obci je evidováno celkem 122 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. Obec je velice dobře občansky vybavena, nachází se zde základní i mateřská škola, zdravotní středisko, hřiště, knihovna, pošta, středisko volného času a další. Dopravní spojení s obcí zajišťuje silnice II/204, která spojuje Kaznějov a Úněšov.

Katastrální území obce Dolní Bělá
 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do oblasti krystalinika Českého masivu, do středočeské oblasti (Bohemikum). Území je geologicky poměrně pestré a kontrastuje s okolní krajinou. V podloží převládají proterozoické metamorfované horniny, zejména břidlice a fylity. V západní části se hojně vyskytují také proterozoické bazalty. Tyto horniny jsou pak částečně překryty mladšími uloženinami, zejména sedimentárními horninami svrchního karbonu. Na svazích nad vodními toky se vyskytují kvartérní kamenité svahoviny a v údolí vodních toků pak holocenní fluviální sedimenty. Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Kaznějovská pahorkatina. Kaznějovská pahorkatina je členitou pahorkatinou, přičemž v oblasti Dolní Bělé přechází až v plochou vrchovinu s charakteristickými suky a strukturními hřbítky z proterozoických hornin, se zbytky třetihorních zarovnaných povrchů a hlubokými erozními údolími. Na podloží, které je z hlediska chemického složení poměrně monotónní, jsou vyvinuty zejména kambizemě, na výchozech skalních hornin se ostrůvkovitě vyskytují rankery, na hlinitých svahovinách jsou vyvinuty luvizemě a v údolí vodních toků pak najdeme glejové půdy.

 Povodí Berounky (od Úslavy po Střelu)


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 214,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orné půdy (53,5 ha). Celkově zaujímá zemědělská půda 54,6 % rozlohy. Následují ostatní plochy (22,7 %) a lesní půda (16,1 %).

Využití pozemků na území obce Dolní Bělá (k 31. 12. 2018)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 53,5 ha 24,9 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0%
Vinice 0,0 ha 0,0%
Zahrady 19,0 ha 8,8 %
Sady 1,0 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 44,9 ha 20,9 %
Lesní půda 34,6 ha 16,1 %
Vodní plochy 4,6 ha 2,1 %
Zastavěné plochy 8,5 ha 4,0%
Ostatní plochy 48,7 ha 22,7 %
Celková výměra k.ú. 214,7 ha 100,0%


Klimatické charakteristiky

Území obce Dolní Bělá se rozkládá v nadmořské výšce 442 až 514 m n. m., a je poměrně členité. Klimaticky, dle Quittova členění, patří většina území obce do mírně teplé oblasti MT7, níže položené části leží v oblasti MT11, výše položené pak naopak v oblasti MT3. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 7 – 8 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C, průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 17–18 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 600 až 750 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 400 – 450 mm srážek.

Charakteristiky klimatických oblastí MT3, MT7 a MT11

Charakteristika
MT3 MT7 MT11
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50