Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Hrubčice je v místní části Otonovice při povodni ohrožováno zhruba 32 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řeky Valové, které trvale obývá zhruba 28 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » V záplavovém území pro Q100  leží ještě několik domů v intravilánu m. č. Otonovice, které však dle zkušeností z předchozích let nepatří mezi ohrožené.
Ohrožené objekty na území obce Hrubčice- agregované

Ohrožené objekty na území obce Hrubčice s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Hrubčice
Kontaminovaná místa na území obce Hrubčice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Hrubčice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Hrubčice u předsedy povodňové komise obce.