Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Prostějov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Hrubčice.

Osoby na území obce Hrubčice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření silnice z Hrubčic na Bedihošť. K uzavírce silnice může dojít také v místní části Otonovice při vybřežení toku Valová. Ústupová trasa vede po místní komunikaci z obce směrem na Bedihošť. Další objízdné a ústupové trasy určí předseda povodňové komise podle aktuální situace. »
Dopravní omezení na území obce Hrubčice
Objízdné trasy na území obce Hrubčice
Dopravní omezení a objízdné trasy na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.