Charakteristika zájmového území

Obec Hrubčice se nachází na Hané v nížině Hornomoravského úvalu v SO ORP Prostějov. K 1.1.2019 bylo v obci evidováno 793 obyvatel. Dominantou obce je barokní zámek z 2. poloviny 17. stol., který byl v následném 18. století upraven na patrovou stavbu s okrouhlými nárožními věžemi. Celý areál je obklopen parkem, ve kterém se zachovaly některé cizokrajné druhy dřevin vysázené v 19. stol.

Obec Hrubčice 

Využití pozemků v obci Hrubčice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

 Druh pozemků Plocha Zastoupení
Orná půda 731.4 ha 87.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 15.3 ha 1.8 %
Sady 1.7 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 0.5 ha 0.1 %
Lesní půda 2 ha 0.2 %
Vodní plochy 7.5 ha 0.9 %
Zastavěná plochy 17.5 ha 2.1 %
Ostatní plochy 57.3 ha 6.9 %
Celková výměra k. ú. 833.2 ha 100 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Vněkarpatské sníženiny. Území obce Hrubčice pak řadíme do celku Hornomoravský úval, podcelku Prostějovská pahorkatina, okrsku Křelovská pahorkatina. V Hornomoravském úvalu je typický erozně–akumulační reliéf převážně plochých pahorkatin a rovin. Pro akumulační oblasti jsou typické rozsáhlé údolní nivy, říční terasy a povrchy proluviálních a deluviálních sedimentů a pokryvů spraší a sprašových hlín. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 210 m n. m.

Geologické podloží je tvořeno třetihorními písky, štěrky a jíly. Půdní pokryv je zastoupen typickými černicemi a černozeměmi. Využití půdy je téměř výhradně zemědělské, podél vodních toků se táhnou liniová společenstva stromů.

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé podoblasti T2.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50