Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy
  • jinými jevy
V době povodně se musí zvýšená pozornost věnovat mostům a lávkám, kde může docházet vlivem naneseného materiálů ke vzniku zátarasu a následnému rozlivu vody z koryta vodního toku. Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území SO ORP Náměšť nad Oslavou. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto kritické profily. »
Nebezpečné ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na vodním toku Oslava. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku – Povodí Moravy, s. p. V manipulačních řádech jednotlivých vodních děl a objektů (jezů) na vodních tocích, je popsána manipulace při výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi SO ORP Náměšť nad Oslavou.
Více informací viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.