Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Poruchou výpustného zařízení, urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla nebo protržením přehradní hráze nádrže. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Mezi nejvýznamnější vodní díla na území SO ORP Náměšť nad Oslavou se řadí vodní nádrž Dalešice, Mohelno a Mostiště, které v případě poruchy mohou způsobit zvláštní povodeň velkého rozsahu. Mezi menší, přesto důležitá, vodní díla ovlivňující odtokové poměry v zájmovém území byl zařazen rybník Rathan, Vícenický žleb, rybník Dubovec, rybník Stejskal, rybník NetušilStudenecký rybníkNový rybník a vodní nádrž Kralice. Podrobnější informace o výše uvedených vodních dílech je možné nalézt v kapitole Odtokové poměry Hydrologické údaje.
Zvláštní povodeň může vzniknout prakticky na všech vodních dílech v SO ORP Náměšť nad Oslavou v případě výskytu technické poruchy nebo mimořádných událostí. »

Podnět pro vyhlášení SPA dává příslušnému povodňovému orgánu provozovatel vodního díla (obsluha vodního díla) při výskytu neobvyklých jevů a skutečností sledovaných v rámci obchůzek vodního díla.

Takovými jevy a skutečnostmi jsou např.:

  • plnění nádrží nad max. hladinu a hrozí přelití hráze
  • výskyt průsaků nebo podmáčených a zabahněných míst pod hrází, v hrázi
  • eroze tělesa hráze při prudkých lijácích
  • vývraty stromů na tělese hráze apod.

V případě rychlého nepříznivého vývoje zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opatření k odvrácení havárie, resp. k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.

Pokud je nebezpečí z prodlení, musí obsluha díla a povodňový orgán varovat obce na toku co nejrychleji za využití všech dostupných komunikačních prostředků.


Vodní díla v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.