Odtokové poměry

Vodní tok Křetínka má na území obce Horní Poříčí oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0.0 - 12.207 ř.km, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 1. 3. 2008 (č. j. JMK 165013/2007). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Křetínky. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
V celém intravilánu obce Horní Poříčí se nacházejí problémové lávky a mosty přes vodní tok Křetínka, které při povodňové situaci mohou znesnadňovat odtok vody z obce. V severní části obce, pod svahem ohroženým bleskovou povodní, se nachází  propustek a na něj navazující horská vpusť, které také mohou být vlivem přívalových srážek ucpány erozním materiálem a mohlo by tak dojít k soustředěnému povrchovému toku po místní komunikaci směrem ke korytu vodního toku Křetínka. Další výrazné problémové místo tvoří vyústění zatrubnění vodního toku, které má taktéž tendenci se uspávat. Více viz Přirozená povodeň - Historické povodně. »
Místa omezující odtokové poměry na území obce Horní Poříčí

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní na území obce Horní Poříčí

Na území obce Horní Poříčí byla stanovena tři místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - pole v jihozápadní části obce, pole v severovýchodní části obce a západní část. Při stanovení těchto problematických míst se vycházelo z metodiky kritických bodů (viz kapitola níže) a z historických zkušeností. »
Místa ohrožení přívalovou povodní na území obce Horní Poříčí

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

 

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Horní Poříčí metodou kritických bodů

Charakteristika kritických bodů na území obce Horní Poříčí

Označení Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
1 41500601 (Svah u PP Křetínky) 24,23 % 54,08 % 116,79 ha
2 41500600 (Svah v severní části obce) 11,67 % 55,89 % 142,91 ha
3 41500603 (Svah nad tokem Křetínka) 12,55 % 70,36 % 32,37 ha

Na území obce Horní Poříčí se nacházejí tři kritické body:

 • (1) Kritický bod 41500601 (Svah u PP Křetínky) - při vyšších stavech vodní hladiny může svah sloužit jako svodnice srážek do vodního toku Křetínka a tak způsobit její rozvodnění, zaplavení komunikace a i objektů v záplavovém území toku
 • (2) Kritický bod 41500600 (Svah v severní části obce) - při větším množství přívalových srážek je zde riziko stečení vody ze svahu do hlavní částí obce, kde by mohlo dojít k zaplavení komunikace a ucpání vpustí do kanalizace
 • (3) Kritický bod 41500603 (Svah nad tokem Křetínka) - při vyšších stavech vodní hladiny může svah sloužit jako svodnice srážek do vodního toku Křetínka a tak způsobit její rozvodnění, zaplavení komunikace a i objektů v záplavovém území tomu

Identifikace odtokových linií

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Horní Poříčí. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

 

Odtokové linie na území obce Horní Poříčí

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem se mohou po celé délce vodního toku Křetínka, na území obce, vyskytovat ledové jevy. Je tedy nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích » .
Místa výskytu ledových jevů na území obce Horní Poříčí

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Horní Poříčí se nachází 6 vodních nádrží, které významnou měrou mohou ovlivnit průběh povodně. Mimo území obce se ale žádné takové vodní nádrže nenacházejí ».

 • Horní rybník se nachází v severní části obce ».
 • DoIní rybník I., Dolní rybník II. a Dolní rybník III. se nacházejí v těsné blízkosti v jižní části obce ».
 • Prostřední rybník I. a Prostřední rybník II. se nacházejí v těsné blízkosti v západní části obce ».
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Horní Poříčí

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Horní Poříčí nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.
Protipovodňová opatření na území obce Horní Poříčí