Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zaplavením, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Mikulovice je při povodni ohrožováno zhruba 43 budov, které trvale obývá 127 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Při povodní významného rozsahu je potenciálně ohroženo dalších 118 budov 327 lidí. »
Ohrožené objekty na území obce Mikulovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území a v těsné blízkosti toků se nachází několik objektů, které by mohly ohrožovat své okolí v případě povodně. Ohrožujícím objektem může být v době povodně čistička odpadních vod (únik odpadních látek, zbudována ochrana na Q100), průmyslový areál pily u Olešnice (dřevo uskladněné poblíž řeky) a průmyslový areál Plastkon product s.r.o. (lisování plastových výrobků).
Ohrožující objekty na území obce Mikulovice
Podle databáze systému evidence kontaminovaných míst Ministerstva životního prostředí se v Mikulovicích nachází jeden kontaminovaný objekt. Tímto objektem je distribuční trafostanice umístěná na pozemku ZŠ Mikulovice.
Kontaminovaná místa na území obce Mikulovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Mikulovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Mikulovice u předsedy povodňové komise obce.